Misja i zakres działalności TGE Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. jest pionierem wdrażania nowatorskich rozwiązań z zakresu handlu energią. TGE prowadzi rynki, w których uczestniczą największe przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego.

Zakres działalności

1. Prowadzenie giełdy towarowej, na której przedmiotem obrotu może być:

a) energia elektryczna,

b) paliwa ciekłe i gazowe,

c) limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji elektrycznej,

d) limity wielkości emisji zanieczyszczeń,

e) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l ust. 1 i art 9o ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),

f) niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. e),

g) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551).

2. Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia dla energii z OZE, z kogeneracji, biogazu rolniczego oraz efektywności energetycznej.

Misja TGE

Jesteśmy instytucją zaufania publicznego. Tworzymy rynek towarów oraz zapewniamy przejrzyste procedury transakcyjne i kształtowania się cen.

Pomagamy naszym członkom i innym uczestnikom rynków, zapewniając bezpieczeństwo obrotu i oferując innowacyjne produkty.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies