Wymagania związane z członkostwem Drukuj +

Poniższy tekst jest sporządzony dla celów informacyjnych i nie jest prawnie wiążący.

 

1.    Zgodnie z polskim prawem członkami giełdy mogą być:

 • towarowe domy maklerskie (działające na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych),
 • domy maklerskie (działające na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi),
 • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, spełniający warunki, o których mowa w ustawie o giełdach towarowych,
 • zagraniczne osoby prawne o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych,
 • niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność polegającą na nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych

 

Przedsiębiorstwa energetyczne mogą zawierać transakcje wyłącznie na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe będące energią elektryczną, limitami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, będące potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii oraz potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji, lub niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości energii elektrycznej.

 


2.    Przedsiębiorstwa energetyczne mogą na giełdzie towarowej zawierać transakcje we własnym imieniu, jeżeli posiadają podpisane umowy z instytucjami  nadzorującymi rynek kapitałowy i energetyczny:

 

 • Komisja Nadzoru Finansowego - zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych;
 • Urząd Regulacji Energetyki - koncesja na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną;
 • Operator Systemu Przesyłowego - umowa o świadczenie usług przesyłowych energii elektrycznej.

 

2.1.    Zgodnie z ustawą o giełdach towarowych zlecenia składane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. muszą być składane przez maklera giełd towarowych. Makler giełd towarowych może reprezentować członka giełdy na wszystkich rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. tj.

 • Rynek Dnia Następnego i Bieżącego,
 • Rynek Terminowy Towarowy,
 • Rynek Praw Majątkowych,
 • Rynek Uprawnień do Emisji.

 

Kwalifikacje maklera giełd towarowych zdobyte w krajach Unii Europejskiej mogą zostać w Polsce uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do KNF należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wraz z odpowiednimi załącznikami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków  o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wraz z późniejszymi zmianami. /Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z KNF w celu ustalenia, które z dokumentów wymienionych w instrukcji wypełniania wniosku należy złożyć./

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, KNF zwróci się do zainteresowanego o ich uzupełnienie. Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych powinna być wydana w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym dostarczono pełną dokumentację sprawy. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o miesiąc. W przypadku skierowania wnioskodawcy na staż adaptacyjny lub test umiejętności bieg terminu ulega zawieszeniu

 


W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji KNF sprawdza:

 • odpowiedni poziom wykształcenia,
 • kwalifikacje dające prawo wykonywania danego zawodu w państwie, w którym zostały uzyskane.

 

Jeżeli KNF stwierdzi:

 • zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu, lub
 • że istnieje rozbieżność między zakresem czynności zawodowych w danym zawodzie między państwem z którego osoba przybywa, a Polską,

a ponadto przeanalizuje dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wnioskodawcy w celu sprawdzenia, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego nie mogą wyrównać w całości lub w części wspomnianych wyżej zasadniczych różnic, i stwierdzi, że różnice te nie zostały wyrównane,  ma prawo zastosować środki wyrównawcze:

 • test umiejętności lub
 • staż adaptacyjny (trwający do 6 miesięcy).

Wybór pomiędzy testem umiejętności a stażem adaptacyjnym należy do wnioskodawcy.

Po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania KNF wydaje decyzję, w której rozstrzyga o uznaniu bądź odmowie uznania kwalifikacji zawodowych.

Wszystkie informacje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych oraz formularz wniosku można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/

 


2.2.    Odpowiednie zezwolenie wydane przez KNF.

 

2.2.1.  Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych.

Aby otrzymać zezwolenie Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wystawia zobowiązanie do rozliczania transakcji zawartych na giełdzie. Zezwolenie jest wymagane aby uczestniczyć we wszystkich rynkach zawartych w pkt. 2.1.

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jest przedstawiony na stronie internetowej TGE w zakładce Członkostwo


2.2.2.    Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.


Zezwolenie na działalność maklerską wydane przez KNF lub zezwolenie na działalność maklerską wydane przez właściwy organ nadzoru dla podmiotów z krajów Unii Europejskiej, które notyfikowały zamiar rozpoczęcia działalności na terenie Polski - skorzystania z "paszportu europejskiego".

Zagraniczne firmy inwestycyjne posiadające zezwolenie na działalność maklerską, które notyfikowały zamiar rozpoczęcia działalności na terenie Polski musza podjąć następujące czynności:

 • zawiadomić swój organ nadzoru o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej w zakresie obrotu towarami giełdowymi w Polsce;
 • właściwy organ nadzoru musi zawiadomić KNF o tym, że zagraniczna firma inwestycyjna (wnioskodawca) zamierza rozpocząć działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi w Polsce;
 • zagraniczna firma inwestycyjna musi do KNF złożyć w formie raportu bieżącego, informacje o rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej zgodnie z art. 67 Rozporządzenia MF z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

 

2.3. Koncesja na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Koncesja jest wymagana do uczestnictwa na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego oraz Rynku Terminowym Towarowym.

 

2.4.    Umowa o świadczenie usług przesyłowych zawierająca dane ewidencyjne i konfiguracyjne wnioskodawcy na Rynku Bilansującym.
Dotyczy podmiotów składających wniosek o uczestnictwo na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego oraz Rynku Terminowym Towarowym.

 

2.5.    Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów określonych w pkt. 2.1 - 2.4, wnioskodawca może wypełnić wniosek o zawarcie umowy o członkostwo na Rynku Towarów Giełdowych oraz wniosek o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.

 

Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce Członkostwo.Na stronie internetowej Towarowej Giełdzie Energii S.A. są zamieszczone wszystkie regulacje dla rynków prowadzonych przez giełdę wraz z wnioskiem o członkostwo oraz wnioskiem o dopuszczenie do działania na giełdzie.

 


Pracownicy giełdy są gotowi pomóc Państwu w wypełnieniu wniosków oraz we wszystkich sprawach związanych z członkostwem na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies