O giełdzie Drukuj +

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej przez TGE S.A.

 

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

  • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
  • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
  • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
  • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
  • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen i wolumenu potrzebnej energii

Podstawowymi obszarami działania Towarowej Giełdy Energii S.A. są:

1. Obrót towarami giełdowymi, dokonywany na następujących rynkach

a) Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – w zakresie obrotu energią elektryczną
b) Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu – w zakresie obrotu gazem
c) Rynku Terminowym Towarowym – w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną oraz instrumentami terminowymi na gaz
d) Rynku Praw Majątkowych – w zakresie obrotu prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych
e) Rynku Uprawnień do Emisji – w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji

2. Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o efektywności energetycznej i Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

  

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies