Ponad 240% wzrost obrotów energią elektryczną na Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w marcu br. 10,959 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 246,59% (3,162 TWh w lutym 2011). Znaczący udział w tym sukcesie miał obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym TGE, który w marcu 2011 roku wyniósł 9,308 TWh, co stanowi wzrost o 417,49% licząc miesiąc do miesiąca (i aż 21150,26% r/r.) oraz obrót na Rynku Dnia Następnego, który wzrósł o 21,13% m/m (i aż o 284,28% r/r), osiągając tym samym najwyższy wolumen w ponad 10-letniej historii TGE.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w marcu 2011 roku rekordowe 1,651 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 21,13% i aż o 284,28% licząc rok do roku. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 53,27 tys. MWh przy minimum 38,99 tys. MWh i maximum 75,28 tys. MWh.

Marzec jest kolejnym miesiącem, na podstawie którego można przyjąć, że rynek bazowy dla energii elektrycznej jakim jest RDN, wciąż umacnia swoją pozycję na hurtowym rynku energii w Polsce. Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną wyniósł średnio 11,91%, przy minimum 4,71% i maksimum 27,32%.

Regularnie wzrastające obroty mają bardzo duże znaczenie w procesie integracji polskiego rynku energii z rynkami ościennymi. Dzięki silnemu rynkowi bazowemu, Towarowa Giełda Energii staje się aktywnym uczestnikiem tych zmian.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 204,00 PLN/MWh (wzrost m/m o 8,83 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 215,10 PLN/MWh (wzrost m/m o 11,31 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2011 roku wyniósł 9,308 TWh. Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 417,49% i wzrost rok do roku aż o 21150,26%.

Struktura obrotów w marcu 2011 pokazuje, że członkowie TGE rozpoczęli kontraktację energii w dostawie w 2012 roku. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt roczny o profilu dostawy energii elektrycznej BASE w 2012 roku (dostawa we wszystkich godzinach doby) – BASE_Y-12. Łączny obrót na tym kontrakcie wyniósł 7 598 160 MWh (865 MW) – stanowi to 81,63% łącznego wolumenu na rynku RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w marcu 2011 przekroczyła próg 200 PLN/MWh i ukształtowała się na poziomie 201,18 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,92 PLN).

Biorąc pod uwagę wykonanie kontraktów dla danej godziny doby dostawy energii elektrycznej, udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wzrósł w marcu 2011 roku do średniej wartości 63,88% (57,53% w lutym 2011) przy minimum 52,50% i maksimum 73,21%.

***

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Korzyści wynikające z członkowstwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

  • najbardziej konkurencyjne opłaty transakcyjne na polskim rynku energii
  • bezpieczeństwo obrotu i gwarancja rozliczeń zawartych transakcji
  • nowoczesny system transakcyjny oparty na licencji NASDAQ OMX
  • szeroka gama dopasowanych do potrzeb uczestników instrumentów na rynku energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia i uprawnień do emisji CO2
  • równe zasady uczestnictwa dla wszystkich członków niezależnie od ich wielkości

Do pobrania: Raport miesięczny za marzec 2011 >>link

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies