Pierwsza osoba wpisana na listę maklerów giełd towarowych po odbyciu tzw. stażu adaptacyjnego na TGE Drukuj +

Sergio Aller Fernandez– trader z hiszpańskiej firmy Iberdrola Generación w dniu 30 marca 2011 roku zostal wpisany na listę Maklerów Gield Towarowych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego po odbyciu tzw. stażu adaptacyjnego na Towarowej Giełdzie Energii.

Jest to pierwsza osoba z kraju członkowskiego Uni Europejskiej, która uzyskała tytuł maklera giełd towarowych korzystając z możliwości jakie daje ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Procedura uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej poprzez odbycie tzw. stażu adaptacyjnego uregulowana jest w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego.

Na podstawie powyższych regulacji, Komisja Nadzoru Finansowego ustala program stażu, który trwa trzy miesiące. Po uzyskaniu zaliczenia stażu, KNF wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu adaptacyjnego i uznaniu kwalifikacji zawodowych i na tej podstawie osoba z kraju członkowskiego Unii  Europejskiej zostaje wpisana na listę Maklerów Giełd Towarowych.

***

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi następujące rynki: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Korzyści wynikające z członkowstwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

  • najbardziej konkurencyjne opłaty transakcyjne na polskim rynku energii
  • bezpieczeństwo obrotu i gwarancja rozliczeń zawartych transakcji
  • nowoczesny system transakcyjny oparty na licencji NASDAQ OMX
  • szeroka gama dopasowanych do potrzeb uczestników instrumentów na rynku energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia i uprawnień do emisji CO2
  • równe zasady uczestnictwa dla wszystkich członków niezależnie od ich wielkości

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies