Nowe instrumenty ("Kadetowe") w Rejestrze Świadectw Pochodzenia Drukuj +

W związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia z kogeneracji, uzyskanych przez wytwórców, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (Dz. U. Nr 130; poz. 905), wymienionych w art. 9a ust. 8e ustawy Prawo energetyczne, które ze względu na szczególną kwalifikację prawną mogą być umarzane na poczet wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, jedynie przez bezpośrednich adresatów tych świadectw, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do Rejestru Świadectw Pochodzenia nowych instrumentów dla świadectw pochodzenia z kogeneracji o nazwie KDTPMGM i KDTPMEC. Instrumenty będą aktywne w Rejestrze Świadectw Pochodzenia od dnia 01.08.2011

Wykluczenie z obrotu giełdowego instrumentów KDTPMGM i KDTPMEC

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 35 ust. 6 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych ("Regulamin obrotu") wyklucza z obrotu giełdowego prawa majątkowe pochodzące ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, uzyskane przez wytwórców, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych (Dz. U. Nr 130; poz. 905), wymienionych w art. 9a ust. 8e ustawy Prawo energetyczne (tzw. "kadetowe świadectwa pochodzenia"). Uchwała Zarządu wraz z uzasadnieniem

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się również z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie "kadetowych" świadectw pochodzenia:

Komunikat w sprawie świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przez Prezesa URE dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9a ust. 8d w związku z wejściem w życie art. 9a ust. 8e ustawy – Prawo energetyczne >>pobierz
Załącznik nr.1 >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies