Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE w lipcu 2011 roku wyniósł 9,142 TWh - stanowi to wzrost rok do roku o 382,82%. Drukuj +

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w lipcu br. 9,142 TWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 382,82%.

Biorąc pod uwagę wykonanie kontraktów dla danej godziny doby dostawy energii elektrycznej, średni godzinowy udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wyniósł w lipcu 2011 roku 67,71% przy minimum 56,68% i maksimum 82,60%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 190,78 PLN/MWh. W porównianiu do miesiąca poprzedniego nastąpił spadek o 18,60 PLN. Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 198,27 PLN/MWh (spadek m/m o 19,37 PLN).

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w lipcu 2011 roku 1,589 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 6,19%. Licząc rok do roku obroty na RDN wzrosły o 258,18%. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 51 271 MWh przy minimum 42 856 MWh i maximum 62 969 MWh.

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł w lipcu br. średnio 13,06% przy minimum 6,03% i maksimum 30,96%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 (dostawa we wszystkich godzinach doby w roku 2012) w lipcu 2011 ukształtowała się na poziomie 203,22 PLN/MWh (spadek m/m o 1,60 PLN). Średnia cena kontraktu PEAK5_Y-12 (dostawa w roku 2012 w dni robocze w godzinach od 8 do 22) w lipcu 2011 ukształtowała się na poziomie 228,34 PLN/MWh (spadek m/m o 0,44 PLN).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2011 roku wyniósł 7,553 TWh. Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 35,16% i wzrost o 420,97% licząc rok do roku.

Podobnie jak w czerwcu 2011 najbardziej płynnymi kontraktami były kontrakty roczne z dostawą w 2012 roku.

Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-12 wyniósł 4 962 960 MWh (565 MW) - stanowi to 65,71% łącznego wolumenu na rynku RTT. Licząc od początku notowania tego kontraktu na parkiecie TGE łączny obrót wyniósł 36 927 936 MWh. Wolumen obrotu na kontrakcie PEAK5_Y-12 wyniósł 623 700 MWh (165 MW).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies