Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. Drukuj +

Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii elektrycznej, na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), wyniósł w 2011 roku 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z poprzednim rokiem, obrót wzrósł o 55%. Dzięki temu, TGE jest liderem wśród giełd energii w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, ustępując tylko giełdzie EPEX Spot, która jest jednak giełdą wielonarodową.

Najwyższa płynność na parkiecie TGE została odnotowana w listopadzie, z wolumenem na poziomie 15,472 TWh, natomiast najniższa w styczniu, z wolumenem obrotu na poziomie 2,248 TWh.

Porównanie wolumenów obrotu energią elektryczną na parkiecie TGE w kolejnych latach funkcjonowania Giełdy (MWh)

obrót energią na parkiecie tge

W 2011 roku dokonano również podsumowania rocznego funkcjonowania tzw. obliga giełdowego – czyli prawnego obowiązku kierowania co najmniej 15% wytworzonej energii, do publicznych form sprzedaży. Polscy wytwórcy szybko docenili ten wymóg i przekonali się o tym, że równowagę pomiędzy odbiorcami a sektorem wytwarzania, może zapewnić tylko otwarty, dobrze działający rynek energii, gwarantujący przejrzystość zawieranych transakcji. Dzięki temu, na parkiet Towarowej Giełdy Energii zostało skierowane prawie 80% wytworzonej w Polsce energii. Jest to o wiele więcej, niż ustawowy limit. Obligo giełdowe to nie tylko większa przejrzystość rynku, to przede wszystkim większa jego płynność, która umożliwia transgraniczne połączenia z rynkami ościennymi.

Cieszymy się, że branża energetyczna aktywnie uczestniczy w handlu energią na naszej Giełdzie. Dzięki temu, systematycznie rośnie płynność polskiego rynku energii, a co za tym idzie, wzrasta znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Jest to dobry znak w świetle kolejnych wyzwań jakie stoją przed nami, związanych z uruchomieniem następnych rynków na TGE. Obecnie intensywnie pracujemy nad tym, aby podobnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość hurtowego obrotu gazem na naszym parkiecie - powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu TGE SA.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

W 2011 roku na RDN, członkowie Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej, o łącznej wartości 19 740 974 MWh. Stanowi to wzrost o 160,52 % w stosunku do łącznych obrotów w roku 2010.

W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów na TGE, odnotowano w maju, kiedy to ilość energii, będącej przedmiotem transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, osiągnęła 1 900 754 MWh. Najniższa aktywność na parkiecie RDN była w lutym, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji osiągnęła 1 363 414 MWh.

Średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby, ze wszystkich transakcji kupna/ sprzedaży w 2011 roku, wyniosła 205,19 PLN/MWh. Jest to wzrost w stosunku do roku 2010 o 4,17 zł.

Najwyższą miesięczną cenę za energię elektryczną na RDN odnotowano w listopadzie – 240,41 PLN/MWh. Najniższą zaś w grudniu. Średnioważona cena wyniosła wtedy 181,53 PLN/MWh.

Obroty Miesięczne (MWh) i ceny miesięczne (PLN/MWh) na RDN w 2011 roku

obroty na rdn

Udział transakcji zawartych w roku 2011 na Rynku Dnia Następnego, w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wzrósł z poziomu 4,83% w roku 2010 do 12,70 %.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

W 2011 roku na RTT, członkowie Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 106 907 111 MWh. Stanowi to wzrost o 44% w stosunku do łącznych obrotów w roku 2010. W odniesieniu do profilu dostawy kontraktu, największy obrót zanotowano na kontraktach o profilu BASE – łącznie w 2011 było to 93 888 581 MWh, na kontraktach o profilu PEAK5 było to 11 284 710 MWh. Wartym odnotowania jest fakt, że obrót energią elektryczną został również odnotowany na kontraktach o nowych profilach dostawy, które zostały wprowadzone do obrotu 21 grudnia 2011 roku. Łączny obrót do końca 2011 roku wyniósł 1 733 820 MWh.

W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów odnotowano w listopadzie, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji zawartych na RTT, osiągnęła 13 697 159 MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RTT odnotowano w styczniu. Wówczas ilość energii będącej przedmiotem transakcji, osiągnęła 782 634 MWh.

Najbardziej płynnym kontraktem w 2011 roku, był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2012 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-12 wyniósł 72 547 056 MWh (8 259 MW) – stanowi to 68% łącznego wolumenu na parkiecie RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-12 w całym 2011 roku ukształtowała się na poziomie 202,39 PLN/MWh.

Obroty Miesięczne (MWh)

obroty rtt

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

Wzrost obrotów odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych TGE. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w 2011 roku, ukształtował się na poziomie 50 606 981 MWh – co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2010 o ponad 3%.

W skali miesiąca najwyższy wolumen obrotów odnotowano w lutym, kiedy to ilość praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartych na RPM, osiągnęła wartość 7 854 859 MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RPM odnotowano w kwietniu. Wówczas ilość praw majątkowych, będących przedmiotem transakcji, osiągnęła 2 448 318 MWh.

Obroty Miesięczne (MWh)

obroty rpm

Statystyki w podziale na wybrane typy Praw Majątkowych

PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w 2011 roku, ukształtował się na poziomie 15 089 539 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 2 675 530 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 12 414 008 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w 2011 roku, wyniosła 266,36 zł/MWh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji – 281,78 zł/MWh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 263,03 zł/MWh.

PMGM

Łączny obrót na instrumencie PMGM w 2011 roku ukształtował się na poziomie 5 555 632 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 270 116 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 5 285 515 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM, ze wszystkich transakcji w 2011 roku, wyniosła 123,05 zł/MWh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji – 123,35 zł/MWh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 123,04  zł/MWh.

PMEC

Łączny obrót na instrumencie PMEC w 2011 roku ukształtował się na poziomie 29 841 050 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 2 929 640  MWh oraz transakcje pozasesyjne – 26 911 410 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC, ze wszystkich transakcji w 2011 roku, wyniosła 23,37 zł/MWh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji – 18,23 zł/MWh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 23,93  zł/MWh.

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP)

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął w roku 2011 decyzję o nadaniu statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia 200 firmom. Z tej liczby: 170 firm, które otrzymały Świadectwa Pochodzenia OZE; 13 firm, które otrzymały Świadectwa PMGM. Łącznie w RŚP na koniec 2011 r. było zarejestrowanych 1 445 podmiotów.

W 2011 roku członkowie RŚP otrzymali na swoje konta ewidencyjne 39 005 522 032 wszystkich typów praw majątkowych do świadectw pochodzenia (1 Prawo Majątkowe odpowiada 1kWh energii elektrycznej, wynikającej ze świadectw pochodzenia). W 2011 roku podmioty zobowiązane do wywiązania się z obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, umorzyły 26 968 011 013 odpowiadającym tym świadectwom praw majątkowych.

Pliki do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies