Podsumowanie obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w lutym 2012 roku. Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną: 3,861 TWh - wzrost 21,69% m/m
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 8,291 TWh - wzrost 77,30% m/m
  • udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej, w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE): średnio 72,47%

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wyniósł w lutym br. 3,861 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 21,69% (3,173 TWh w styczniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 20,40%.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych, wyniósł w lutym br. 8,291 TWh i był wyższy, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 77,30% (4,676 TWh w styczniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 5,56%.

W minionym miesiącu, kolejny raz odnotowano również wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej, w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 72,37% (74,65% w styczniu 2012) przy minimum 60,98% i maksimum 87,16%.

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną, w dostawie na dzień następny, wyniósł na parkiecie TGE w lutym 2012 roku 1,773 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, obroty na RDN wzrosły o 12,67%, zaś w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011, obroty na RDN wzrosły o 30,04%. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 61 138 MWh przy minimum 42 605 MWh i maximum 91 020 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 221,06 PLN/MWh (wzrost m/m o 41,85 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 242,98 PLN/MWh (wzrost m/m o 46,09 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wyniósł w lutym br. średnio 12,27% (10,96% w styczniu 2012), przy minimum 5,31% i maksimum 24,14%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lutym 2012 roku wyniósł 2,087 TWh (1,597 TWh w styczniu 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 30,66% i 13,20% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 306 600 MWh (35 MW) - stanowi to 17,85% łącznego wolumenu na rynku RTT. Większość transakcji - 76,67% była zawierana na kontraktach z dostawą energii w roku bieżącym.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w lutym 2012 ukształtowała się na poziomie 214,17 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,15 PLN).


***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 r., od lutego 2012r jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma ponad 90 proc udziału w kapitale TGE.

TGE prowadzi Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych, który wraz z prowadzonym Rejestrem Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej, wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, jest istotnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z tych źródeł.

Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełdą towarową w regionie. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej w 2011 roku, wyniósł 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2010 rokiem, obrót wzrósł o 55%.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Czarnowska
Dyrektor Marketingu TGE S.A.
aczarnowska@tge.pl
tel. 600 409 800

pdf Komunikat prasowy

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies