Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - maj 2012 r. Drukuj +

  •  Łączny obrót energią elektryczną: 8,893 TWh (wzrost m/m o 60,03%)
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 5,230 TWh (wzrost r/r o 96,07%)
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) - średnio 81,68%

 

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w maju 2012 wyniósł 8,893 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 60,03% (5,557 TWh w kwietniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty energią elektryczną na TGE spadły o 25,40%.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w maju 2012 wyniósł 5,230 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 18,39% (4,417 TWh w kwietniu 2012). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 96,07%.

W maju 2012 roku kolejny raz odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 81,68% (80,01% w kwietniu 2012) przy minimum 64,62% i maksimum 102,72%.


Rynek Dnia Następnego (RDN)

W maju 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,595 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 0,15% (1,593 TWh w kwietniu 2012). Licząc rok do roku spadek wyniósł 16,06%. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 51 467 MWh przy minimum 39 117 MWh i maximum 63 426 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 178,50 PLN/MWh (wzrost m/m o 13,45 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8:00 do 22:00, wyniósł 188,54 PLN/MWh (wzrost m/m o 12,22 PLN).

 Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w maju br. wyniósł średnio 12,91% (12,86% w kwietniu 2012) przy minimum 7,02% i maksimum 25,78%.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2012 wyniósł 7,296 TWh (3,963 TWh w kwietniu 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 84,08% i spadek o 27,18% licząc rok do roku.

Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 4 800 480 MWh (548 MW) - stanowi to 65,80% łącznego wolumenu na rynku RTT.

Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w maju 2012 ukształtowała się na poziomie 206,34 PLN/MWh (spadek m/m o 4,66 PLN).


                                                              ***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma ponad 90 proc. udział w kapitale TGE.

TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych, który wraz z prowadzonym Rejestrem Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych jest istotnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z tych źródeł.

Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie. Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej w 2011 roku wyniósł 126,679 TWh. Stanowi to 78% wytworzonej energii w Polsce i ponad 80% jej łącznego zużycia. W porównaniu z 2010 rokiem obrót wzrósł o 55%.


Kontakt dla mediów:

Agnieszka Czarnowska
Dyrektor Marketingu TGE S.A.
aczarnowska@tge.pl
tel. 600 409 800    

Do pobrania:

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies