Coraz bliżej do powstania giełdowego rynku gazu Drukuj +

 

 • Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin Obrotu Gazem na Towarowej Giełdzie Energii oraz Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych.
 • Dokumenty te stanowią formalną podstawę funkcjonowania rynku gazu na TGE i m.in. określają warunki, które uczestnicy rynku muszą spełnić, by móc handlować tym surowcem na giełdzie.
 • Na razie będzie to możliwe wyłącznie za pośrednictwem towarowych domów maklerskich i domów maklerskich będących członkami TGE, zatrudniających maklerów giełd towarowych.

 

Uruchomienie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii wpisuje się w proponowany przez Komisję i Radę Europejską zakres działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz ich rynków regionalnych, a także unowocześniania rynku krajowego.  Zgodnie z wytycznymi UE, kraje członkowskie muszą zapewnić swoim obywatelom w zakresie energii i gazu m.in.:

 

  • w pełni konkurencyjny, płynny i transparentny rynek
  • możliwość swobodnego wyboru dostawcy
  • uczciwe i optymalnie ustalane ceny
  • bezpieczeństwo i pewność dostaw

 

"Polska pełni ważną rolę w zakresie tworzenia wspólnego, europejskiego rynku energii, głównie dzięki płynności, jaką udało nam się uzyskać na TGE. Jestem przekonany, że uczestnicy rynku gazu wykażą się równie mocną determinacją, by giełdowy obrót tym surowcem osiągnął wolumen i transparentność podobne do giełdowego parkietu energetycznego. Jest to niezbędny warunek do szybkiej i sprawnej liberalizacji tego rynku" - powiedział Ireneusz Łazor Prezes Towarowej Giełdy Energii.

 

Zgodnie z zapisami dyrektywy rynkowej III Pakietu Energetycznego, przyjętego przez Komisję Europejską w 2009 r., a który wszedł w życie w marcu 2011 r., zadaniem TGE jest utworzenie hurtowego rynku gazu w oparciu o rynek giełdowy, gdzie:

 

  • kumulacja podaży i popytu na gaz i energię odbywa się w jednym miejscu,
  • wyznaczona zostanie referencyjna cena gazu i energii na lokalnym rynku hurtowym, ustalona w warunkach pełnej konkurencji (cena ta będzie stanowić punkt odniesienia dla pozostałych transakcji zawieranych na rynku gazu i energii)


Za jakość i bezpieczeństwo usług rozliczeniowych na rynku gazu TGE będzie odpowiadała Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT). Oferowane przez IRGiT różne formy zabezpieczeń, dają możliwość korzystania z niskich kosztów obsługi transakcji giełdowych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów usług.

Komunikat prasowy (pdf)

                                                         ***
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań  w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE.

TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Dnia Bieżącego oraz Rynek Praw Majątkowych. Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie.

W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol.


Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. jako pierwsza w Polsce otrzymała zezwolenie na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Izby Rozrachunkowej (IRR). Zgodnie z art. 68a ust. 14 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mogą one pełnić funkcję Giełdowej Izby Rozrachunkowej (GIR).

Od czerwca 2010, prowadzona przez IRGIT Giełdowa Izba Rozrachunkowa, rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii (TGE) - Rynku Terminowym Towarowym (RTT), Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB), Rynku Uprawnień do Emisji CO2 (RUE) oraz Rynku Praw Majątkowych (RPM). Rozpoczęcie działalności Giełdowej Izby Rozrachunkowej umożliwiło Towarowej Giełdzie Energii S.A. dalsze prowadzenie obrotu kontraktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej.

IRGiT jest pierwszą w Europie Wschodniej izbą rozliczeniową typu Central Counterparty przyjmującą na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie transakcji. Giełdowa Izba Rozrachunkowa jest strategicznym partnerem Towarowej Giełdy Energii w transgranicznym handlu energią w ramach projektu market coupling. Celem projektu jest doprowadzenie do zwiększenia płynności rynku energii Towarowej Giełdy Energii przy jednoczesnym otwarciu dostępu do połączenia pomiędzy Polską a Szwecją (SwePol Link).


IRGiT S.A. jest także członkiem EACH (The European Association of Central Counterparty Clearing Houses), stowarzyszenia zrzeszającego największe izby rozliczeniowe typu CCP w Europie.

 

Kontakt dla mediów:

Anna Wiśniewska
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
anna.wisniewska@gpw.pl
tel. 607 774 060

Anna Dermont
Towarowa Giełda Energii SA
anna.dermont@tge.pl
tel. 693 212 077

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies