TGE S.A. podpisała umowę o współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. Drukuj +

Zawarta umowa między Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) i GAZ SYSTEM S..A jest kolejnym ważnym elementem, tworzącym warunki działalności dla podmiotów planujących  swój udział w giełdowym obrocie gazem ziemnym. Umowa określa zasady współpracy stron w zakresie umożliwienia zawierania umów kupna i sprzedaży zawartych na giełdzie gazu, określając między innymi szereg technicznych aspektów wzajemnego przekazywania informacji niezbędnych do funkcjonowania giełdy gazu, takich jak:

  • szczegółowe procedury przekazywania nominacji przez TGE do GAZ-SYSTEM,
  • zasady realizacji przez GAZ-SYSTEM nominacji otrzymanych od TGE,
  • ustalenia techniczne dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych pomiędzy stronami.

Generalną zasadą,  przyjętą w umowie (wynikającą z IRiESP) jest, że transakcje zawarte na giełdzie gazu są ważne i skuteczne  pomiędzy stronami i podlegają realizacji przez GAZ-SYSTEM. TGE  w wyniku transakcji zawartych na giełdzie gazu będzie składać nominacje w imieniu i na rzecz Zleceniodawców Usługi Przesyłowej. Użytkownicy giełdy będą mogli zgłosić transakcje zawarte na niej do fizycznej realizacji przez GAZ-SYSTEM, pod warunkiem zawarcia umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. Podpisanie umowy z GAZ-SYSTEM, wraz z odpowiednim przydziałem zdolności dla punktu wirtualnego powiązanego z giełdą, jest niezbędnym elementem udziału w giełdzie gazu  na TGE S.A.

Umowa pomiędzy TGE I GAZ-SYSTEM została zawarta w następstwie dwóch faktów: 24 lipca 2012 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.  4 września 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. o zapisy niezbędne do wykonywania transakcji zawartych na giełdzie, których przedmiotem będzie gaz ziemny.

„Dzisiejsza umowa łączy giełdę gazu i fizyczną realizację dostaw w całość, która ma szanse przyczynić się do liberalizacji handlu gazem ziemnym. Rolą giełdy gazu w warunkach polskich ma być bowiem umożliwienie wejścia nowych podmiotów na rynek hurtowy (co docelowo doprowadzi do  uwolnienia rynku  od monopolu jednego sprzedawcy). Ponadto giełda gazu pozwoli na obiektywizację ceny surowca dzięki czemu docelowo powstaną warunki dla uwolnienia cen gazu spod taryfikacji.”- powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

 „Giełda gazu w Polsce jest już niemalże faktem. Towarowa Giełda Energii jest technicznie  i organizacyjnie przygotowana do rozpoczęcia hurtowego obrotu tym surowcem. Dzięki klarownemu określeniu obowiązków spoczywających na każdej ze stron odpowiedzialnej za organizację giełdowego rynku gazu w Polsce, już wkrótce zaistnieje możliwość sprzedaży oraz zakupu paliwa gazowego po cenach ustalonych na zasadach rynkowych i przy zachowaniu pełnej anonimowości transakcji” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii S.A.

 

Kontakt :

GAZ-SYSTEM S.A.

Małgorzata Polkowska Rzecznik Prasowy

tel. 22 220 15 46 ,

tel. kom. 691 911 217 e-mail: pr@gaz-system.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

Karolina Wilczek

tel. 22 341 99 38, tel. kom. 795 520 927 e-mail: karolina.wilczek@tge.pl

***

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką należącą w całości do Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza aktywami o wartości około 5 miliardów złotych. Na majątek ten składają się elementy systemu przesyłowego, w tym ponad 9,8 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A. powołanej w celu budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Do 2014 r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin-Gdańsk, Rembelszczyzna-Gustorzyn i Gustorzyn-Odolanów). Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Włocławek-Gdynia oraz tłocznię w Goleniowie i Jarosławiu. Firma uruchomiła również nowe polsko-czeskie połączenie umożliwiające przesył około 0,5 mld m3 gazu rocznie. GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowywał także gazociągi na Dolnym Śląsku w celu umożliwienia odbioru większych ilości gazu z kierunku zachodniego. Przepustowość punktu Lasów na granicy polsko-niemieckiej wynosi obecnie 1,5 mld m3 rocznie (wcześniej było to 0,9 mld m3 rocznie). Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku, wraz z możliwością korzystania z usługi wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim stworzyły techniczne możliwość importu do Polski ponad 3,3 mld m3 gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu).

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań  w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która ma 98 proc. udziałów w kapitale TGE. TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Dnia Bieżącego oraz Rynek Praw Majątkowych. Towarowa Giełda Energii S.A. to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się giełda towarowa w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. W grudniu 2010 r. TGE uruchomiła tzw. mechanizm market coupling, dzięki któremu członkowie TGE i skandynawskiej giełdy Nord Pool Spot mogą handlować energią elektryczną na obu giełdach na transgranicznym połączeniu - SwePol. Obrót na wszystkich rynkach Giełdy dedykowanych energii elektrycznej w I półroczu 2012 r. wyniósł 34 919 250 TWh.

Komunikat prasowy (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies