Pierwsi członkowie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Drukuj +

 Informacja prasowa

Dom Maklerski BOŚ S.A. Noble Securities S.A. oraz Trigon zostały pierwszymi członkami rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. To niezwykle istotny krok na drodze do uruchomienia giełdowego obrotu gazem, gdyż w obecnym stanie prawnym, dokonywanie transakcji giełdowych na rynku gazu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich, będących członkami TGE.

Nowi członkowie giełdy gazu muszą jeszcze uzyskać tzw. kod ZUP (Zleceniodawca Usługi Przesyłowej) na podstawie zawartej z Gaz-System S.A. umowy przesyłowej i przydziału zdolności. Dom maklerski, jako członek giełdy, może działać w imieniu własnym i na własną rzecz jako zleceniodawca usługi przesyłowej lub na rzecz zleceniodawcy, który nie jest domem maklerskim oraz towarowym domem maklerskim.

Od wszystkich podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w rynku gazu, które nie są domami maklerskimi oraz towarowymi domami maklerskimi, wymagane jest oprócz zawarcia porozumienia z domem maklerskim, który będzie dany podmiot reprezentował na TGE, podpisanie umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. Umowa z GAZ-SYSTEM S.A. wraz z przydziałem zdolności jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w rynku gazu na TGE.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem, wymagana jest dodatkowo koncesja na obrót paliwem gazowym wydana przez Prezesa URE. Przedsiębiorstwa kupujące gaz na potrzeby własne, nie potrzebują takiej koncesji.

Rozliczenia uczestników rynku gazu będą odbywać się za pośrednictwem domów maklerskich będących członkami Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., która gwarantuje finansowe rozliczenie zawartych transakcji. Uczestnictwo IRGiT w rynku gazu zapewnia optymalizację kosztów obsługi transakcji giełdowych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów i bezpieczeństwa.

Informacje o zawartych transakcjach TGE będzie przekazywała do realizacji do Operatora Systemu Przesyłowego (GAZ-SYSTEM) poprzez tzw. nominacje. Nominacja będzie zawierać informacje o zawartych transakcjach przez członka giełdy lub klienta domu maklerskiego. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), nominacja otrzymana od TGE jest zatwierdzona przez GAZ SYSTEM S.A. Transakcje zawierane na TGE są anonimowe, strony transakcji nie mają informacji  o sobie nawzajem.

 

Informacja prasowa (pdf)

Kontakt:

Towarowa Giełda Energii S.A.

Karolina Wilczek

tel. +48 22 341 99 38,

tel. kom. +48 795 520 927

e-mail: karolina.wilczek@tge.pl

Aleksander Kempiński

tel. +48 22 341 99 08

fax. +48 22 341 99 20

tel. kom. +48 600 409 881

e-mail: aleksander.kempinski@tge.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Anna Wiśniewska

tel. +48 22 537 7717

tel. kom. +48 607 774 060 e-mail: anna.wisniewska@gpw.pl

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies