W sprawie wymagań jakościowych gazu Drukuj +W dniu 6 grudnia 2012 roku, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 7 ust. 1 oraz § 71 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,określił wymagania jakościowe gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, zwanego dalej „gazem”, dopuszczonego do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych oraz sposób kontroli jakości gazu:


1. Parametry jakościowe gazu określa:

 

  • § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891 z późn. zm.), oraz
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4322-10(16)/2012/AK z dnia 24 lipca 2012 roku.

2. Zasady kontroli parametrów jakościowych gazu określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK-4322-10(16)/2012/AK z dnia 24 lipca 2012 roku.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies