W sprawie uruchomienia obrotu gazem na RDNiBg Drukuj +


W dniu 6 grudnia 2012 roku Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 8 ust. 1 i § 71 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., wprowadził do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych na Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu:


- gaz ziemny wysokometanowy grupy E, zwany dalej „gazem”, z dostawą gazu w dniu następnym po dniu obrotu, zgodny ze „Specyfikacją instrumentów RDNg na gaz”  określoną w „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu”.

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczęń da gazu na RDNg wchodzą w zycie z dniem 31 grudnia br. i znajdują się http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies