Od dziś Polska ma giełdę gazu Drukuj +

 

  • Dziś pierwsi klienci Domów Maklerskich złożyli zlecenia na giełdzie gazu, uruchomionej na Towarowej Giełdzie Energii.
  • Giełda gazu to ważny punkt w ramach liberalizacji rynku tego surowca w Polsce. Dla wielu odbiorców to duża szansa na udział w rynkowym, transparentnym obrocie tym paliwem.


Powstanie giełdy gazu w Polsce jest wynikiem intensywnych prac wielu partnerów zaangażowanych w liberalizację polskiego rynku gazu, zarówno po stronie ustawodawcy, regulatorów jak i biznesu. Za stronę organizacyjną w całości były odpowiedzialne Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Nie można w tym miejscu pominąć udziału OGP Gaz System, dzięki któremu możliwe będą fizyczne dostawy gazu ziemnego do odbiorców.


„Uruchomienie giełdy gazu to bardzo istotna zmiana jeśli chodzi o działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie tylko jako organizatora obrotu, ale również jako instytucji, która po raz kolejny wprowadza nową jakość na polski rynek.” – podkreśla Ludwik Sobolewski, Prezes GPW.


„Bardzo się cieszę, że w Polsce, wzorem innych krajów europejskich, rozpoczęła funkcjonowanie giełda gazu. To historyczny moment w procesie liberalizacji rynku błękitnego paliwa” – powiedział podczas uroczystości otwarcia giełdy gazu Ireneusz Łazor, Prezes Towarowej Giełdy Energii – „Tak jak przewidywaliśmy, uczestnicy rynku podeszli z dużym zainteresowaniem do giełdowego obrotu gazem. Pierwszy kurs transakcji zawartej na Rynku Towarowym Terminowym wyniósł 116,57 PLN za 1 MWh" – dodał Prezes Łazor.


Wzorem funkcjonującego na TGE rynku energii elektrycznej, giełda gazu będzie przede wszystkim transparentnym źródłem informacji o warunkach zawieranych transakcji. Rozwój hurtowego handlu gazem przyczyni się do także do zwiększenia dostępu do dostaw tego paliwa. Umożliwi to uczestnikom rynku zawieranie korzystniejszych kontraktów odpowiadających warunkom rynkowym obowiązującym w UE. Nowe realia na rynku gazu w lepszy sposób będą spełniały oczekiwania klientów, jak i całego rynku w Polsce. Już dzisiaj widać duże zainteresowanie rynkiem krajowym wśród wielu podmiotów, które dotychczas nie były w stanie realizować dostaw do potencjalnych odbiorców. W dość krótkiej perspektywie czasu wpłynie to na zwiększenie konkurencyjności na krajowym rynku gazu.


Uruchomienie Rynku Terminowego Towarowego to dopiero początek funkcjonowania giełdy gazu w Polsce. Jeszcze pod koniec grudnia br. uruchomiony zostanie rynek spot.


W ramach Rynku Terminowego Towarowego (RTTg) na każdej sesji uczestnicy rynku mają możliwość handlowania miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi kontraktami. Przedmiotem obrotu jest dostawa gazu w jednakowej ilości we wszystkich godzinach okresu dostawy. Handel w ramach notowań ciągłych przewidziany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Notowania każdej serii kontraktów są prowadzone zgodnie z kalendarzem notowania i wykonania kontraktów. Giełdowy kurs każdego kontraktu jest wyrażony w złotych za 1 MWh.


W obecnym stanie prawnym, zawieranie i rozliczanie transakcji giełdowych na rynku gazu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich, będących członkami TGE oraz członkami Giełdowej Izby Rozrachunkowej prowadzonej przez IRGiT. Pierwszymi domami maklerskimi, które podpisały stosowne umowy umożliwiające im działanie na rynku gazu są: Dom Maklerski BOŚ SA, Noble Securities SA oraz TRIGON Dom Maklerski SA.


Rozliczenia i rozrachunki transakcji z rynku gazu prowadzi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Rozliczanie transakcji przez IRGiT jest gwarancją zapłaty za sprzedany gaz.  


Zgodnie z umową zawartą przez TGE i GAZ-SYSTEM transakcje zawarte na giełdzie gazu są ważne i skuteczne pomiędzy stronami i podlegają realizacji przez GAZ-SYSTEM.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies