Zmiany do Regulaminu RŚP prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. Drukuj +

Działając na podstawie Uchwały Nr 86/25/13 Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia, prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej „Regulamin”):

1.  

 § 2 pkt 14 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
14. instrument  – rozumie się przez to prawa majątkowe występujące odrębnie w obrocie giełdowym, odpowiadające instrumentom giełdowym określonym przez Giełdę zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń.”;

2.  

 § 15 ust 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
3. Giełda zapisuje na koncie rejestrowym danego Członka Rejestru, we właściwym instrumencie, liczbę praw majątkowych odpowiadającą ilości energii elektrycznej lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej przypisanej do danego świadectwa pochodzenia. W przypadku, gdy dany instrument lub określone w uchwale Zarządu Giełdy prawa majątkowe w ramach danego instrumentu, nie są przedmiotem obrotu giełdowego, Giełda zapisuje te prawa na odrębnym koncie rejestrowym Członka Rejestru.”;

3.    

§ 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Umorzenie świadectw pochodzenia wymaga dokonania blokady przez Członka Rejestru praw majątkowych na koncie rejestrowym we właściwym instrumencie.”;

4.  

 § 26 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
W przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach Giełdy, dokonywana jest asymilacja instrumentów. W wyniku dokonanej asymilacji, w Rejestrze następuje zamknięcie ewidencji jednego z asymilowanych instrumentów przy jednoczesnym przeniesieniu sald praw majątkowych z tej ewidencji do ewidencji drugiego z instrumentów asymilowanych.”


Powyższe zmiany do regulaminu wchodzą w życie z dniem 25 kwietnia br. Regulamin RŚP ze zmianami jest do pobrania http://www.tge.pl/fm/upload/RSP---dokumenty/2013/RegulaminuRSP_2504213.pdf

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies