Rynek energii elektrycznej – podsumowanie trzeciego kwartału 2013 r. -rekordowe wzrosty na Towarowej Giełdzie Energii Drukuj +

 

  • Łączny obrót energią elektryczną w transakcjach spot i terminowych w trzecim kwartale 2013 r. wyniósł 55,645 TWh - wzrost o 76,7 proc r/r.,
  • Od początku roku wolumen obrotu osiągnął wartość 128,2 TWh, co rok do roku oznacza wzrost o 73,0%.
  • We wrześniu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł 23,518 TWh – wzrost o 92,4 proc. r/r.

Obrót w trzecim kwartale br. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł 55,645 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału o 51,3 proc. (36,790 TWh w kwartale II 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 76,7 proc.

Energia elektryczna

We wrześniu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 421 856 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą we wrześniu  2013 wyniósł 279 237 MWh, przy minimum 219 718 MWh i maksimum 313 217 MWh.


Rynek Dnia Następnego (RDN) dla energii elektrycznej

W trzecim kwartale na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 5,438 TWh co oznacza wzrost o 30,9 proc r/r (4,155 TWh w III kw. 2012) oraz wzrost o 10,4 proc.  w porównaniu z II kw. 2013 r. - 4,928 TWh)


We wrześniu obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł 1,807 TWh, co oznacza wzrost o 38,4 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 3,1 proc. (1,865 TWh w sierpniu 2013).

Średni dzienny obrót we wrześniu br. ukształtował się na poziomie 60 227 MWh, przy minimum 45 512 MWh i maximum 75 103 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 167,58 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,82 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 181,47 PLN/MWh (spadek m/m o 7,02PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej - rekordowe wrześniowe obroty i dalszy wzrost cen

W trzecim kwartale 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 50,208 TWh, co oznacza wzrost o 76,7 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału roku poprzedniego (28,408 TWh III kwartał 2012r.) oraz wzrost o 57,6 proc.w porównaniu do poprzedniego II kwartału - 31,862  TWh

We wrześniu całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 21,705 TWh, co oznacza wzrost o 98,9 proc. licząc rok do roku oraz wzrost o 77,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca ( 12,213 TWh sierpień 2013).


Obroty we wrześniu na RTT należą do trzech najwyższych w historii TGE, stanowiąc jednocześnie najwyższe obroty wrześniowe na TGE.


Skala obrotów od początku br. na RTT pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość, bo aż 64,9 proc. obrotów we wrześniu 2013 r. - było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE - BASE_Y-14. Łączny obrót na nim we wrześniu 2013 r. wyniósł 14 077 320 MWh. Średni kurs rozliczeniowy dla tego kontraktu osiągnął wartość 156,35 PLN/MWh (wzrost o 7,86 PLN m/m).


Rynek Praw Majątkowych

Wolumen obrotu na Rynku Praw Majątkowych w trzecim kwartale br. wyniósł 5,817 TWh - spadek o 49,9 proc r/r. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na RPM we wrześniu 2013 r. wyniósł 2,333 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 41,8 proc. (1,645 TWh w sierpniu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o ok. 50 proc. (4,681 TWh we wrześniu 2012).

W trzecim kwartale br. ceny kontaktu PMOZE_A "zielonych certyfikatów" wzrosły. Cena średnioważona wolumenem z transakcji sesyjnych - OZEX_A wyniosła 174,50 PLN/MWh , wzrost o 25,77 PLN/MWh w porównaniu do poprzedniego II kwartału br.. Cena średnioważona wolumenem z transakcji pozasesyjnych OZEX_A_TP wyniosła w III kwartale br. 217,06 PLN/MWh, co oznacza wzrost q/q o 8,70 PLN/MWh.

We wrześniu OZEX_A wyniósł 192,59PLN/MWh co oznacza wzrost m/m o 18,72 PLN/MWh, stanowiąc tym samym najwyższą cenę w tym roku.


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies