Zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +

W dniu 17 października 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., o zapisy uwzględniające zmiany art. 9 ust 3 pkt 4 oraz art 9 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Wprowadzone zmiany umożliwiają wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obrotu, wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii:  

  1. uzyskanie statusu Członka Giełdy
  2. zawieranie transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe będące określonymi rodzajami energii lub paliwami gazowymi, limitami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych, lub niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości energii danego rodzaju lub paliw gazowych, lub praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych.


Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany, wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r. i jest dostępny w zakładce Regulacje.

Szczegółowych informacji na temat uzyskania statusu Członka Giełdy oraz rozszerzenia działalności o rynek gazu udziela Biuro Członków Giełdy pod nr tel 22 341 99 66 lub adresem bcg@tge.pl

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies