Białe certyfikaty w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Drukuj +

 

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii S.A. od 4 listopada br. wprowadza do obrotu prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej - PMEF tzw. białe certyfikaty.

Świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) wydawane jest przez Prezesa URE na wniosek danego podmiotu i stanowi potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Harmonogram działania na Rynku Praw Majątkowych jest taki sam dla wszystkich instrumentów. Transakcje odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku  (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - w poniedziałki i środy – pozasesyjne, we wtorki i czwartki –  sesyjne.

Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza również z dniem 4 listopada b.r. indeksy cenowe dla transakcji zawartych na Rynku Praw Majątkowych, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej:

  • EFX – indeks dla transakcji sesyjnych
  • EFX_TP – indeks dla transakcji pozasesyjnych
  • EFX_POLPX – indeks dla transakcji sesyjnych i pozasesyjnych.


Rejestr Świadectw Pochodzenia ewidencjonuje w sposób ilościowy Świadectwa efektywności energetycznej i wynikające z nich prawa majątkowe, z dokładnością do 0,001 toe. Co oznacza, że liczba praw majątkowych odpowiada wartości toe wykazanej w danym Świadectwie efektywności energetycznej, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 0,001 toe. Przez toe rozumie się tonę oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg.

Prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej są notowane od chwili wprowadzenia ich do obrotu do momentu dokonania ich blokady, w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają. Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu obowiązku umarzania świadectw w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej, prawa majątkowe nie umorzone do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies