Prezes TGE rozmawia w Brukseli o strategii rozwoju giełdy na europejskim rynku energii Drukuj +

Informacja prasowa

Prezes Towarowej Giełdy Energii Ireneusz Łazor spotkał się w Brukseli z premierem Jerzym Buzkiem. Podczas spotkania prezes Łazor przedstawił strategię rozwoju TGE i działania giełdy na rzecz budowy wspólnego rynku energii w Europie. Rozmowa w Parlamencie Europejskim potwierdziła, iż istnienie płynnego, transparentnego hurtowego obrotu energią jest jednym z warunków ukończenia budowy wewnętrznego rynku energii w UE.

Towarowa Giełda Energii, poza działaniami na rzecz rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w kraju, przygotowuje się do uczestniczenia w projekcie europejskim. Strategię rozwoju giełdy szef TGE przedstawił również podczas spotkań z przedstawicielami Parlamentu, Komisji Europejskiej i dyplomatami.

Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę. Już wkrótce, za pośrednictwem połączenia z krajami skandynawskimi poprzez kabel SwePol, Polska stanie się członkiem regionu NWE (Europa Północno-Zachodnia), w którym jako pierwszym nastąpi wdrożenie PCR (Price Coupling of Regions) – nowego rozwiązania wypracowanego przez europejskie giełdy energii. Uruchomienie mechanizmu PCR jest kolejnym istotnym elementem integracji europejskiego rynku energii elektrycznej.

Projekt rynku regionalnego NWE obejmuje rynki Niemiec i Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Estonii, ‎‎Łotwy, Litwy oraz Polski.

Inauguracja działania rynku NWE opartego na PCR będzie znaczącym krokiem zmierzającym do powstania zintegrowanego europejskiego rynku dnia następnego energii elektrycznej, który powinien przyczynić się do wzrostu płynności, efektywności i dobrobytu społecznego. Na kraje regionu NWE przypada 75% zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie.

"Z wielkim zadowoleniem przyjmuję coraz większą aktywność polskich spółek na forum Unii Europejskiej oraz ich starania na rzecz budowy wewnętrznego rynku energii. Działania polskiej giełdy energii na rzecz płynnego, transparentnego i bezpiecznego obrotu energią oraz jej dążenia do integracji rynków energii w naszym regionie mogą przyczynić się do podniesienia konkurencyjności zarówno polskiego rynku energii, jak i całej naszej gospodarki. Dzięki takim działaniom powinno też wzrosnąć zaufanie do mechanizmów rynkowych. Ponadto, możemy spodziewać się korzyści dla przemysłowych i indywidualnych odbiorców energii. To wszystko to kwestie trudne do przecenienia" – powiedział po spotkaniu premier Jerzy Buzek.

Proces łączenia rynków (tzw. market coupling) wpisuje się w wytyczne sformułowane w Raporcie Premiera Buzka, który został przyjęty przez Parlament Europejski na początku września br. Raport, wskazując priorytety i kierunki rozwoju rynku energii, wzywa do zapewniania zachęt i wsparcia regionalnych inicjatyw oraz partnerstwa mającego na celu ściślejszą integrację rynku, poprzez ustanawianie regionalnych giełd energii i ośrodków handlu gazem. Zaleca on również ściślejsze ujednolicenie przepisów dotyczących obrotu gazem i mechanizmów łączenia rynków, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i przejrzystości rynku.

Market coupling, zapoczątkowany przepisami III pakietu energetycznego oraz porozumieniami pomiędzy regulatorami, ma na celu stworzenie sprawnego mechanizmu rynkowego zwiększającego  konkurencję na rynkach energii oraz docelowo obniżającego jej ceny .

"Osobiste zaangażowanie Pana Premiera Buzka w realizację idei jednolitego rynku energii UE jest dla nas sygnałem, że podejmowane działania przyczynią do budowania przejrzystych reguł rynkowych. Nasz rynek energii elektrycznej charakteryzuje się wysoką płynnością - od początku roku 2013 do końca października br. łączny wolumen obrotu na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 145 791 GWh, a produkcja krajowa w tym okresie to 133 992 GWh, co oznacza że przedmiotem handlu na giełdzie było ponad 108 proc. ilości energii wyprodukowanej w kraju. Będziemy czynić starania, by podobną płynność osiągnąć na rynku gazu." – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE S.A.

Nowe regulacje unijne, takie jak między innymi rozporządzenie REMIT, dyrektywa MiFID oraz rozporządzenie EMIR, przewidują także wzmocnienie roli giełd energii, m.in. poprzez nałożenie na nie obowiązku w zakresie nadzorowania rynku oraz raportowania naruszeń dotyczących zawierania transakcji. TGE wychodząc na przeciw tym regulacjom, przygotowała Giełdową Platformę Informacyjną, która zostanie uruchomiona w styczniu 2014 r.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies