Pierwsza aukcja na rynku gazu TGE Drukuj +


Informacja prasowa

  • Pierwsza aukcja sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym gazu rozstrzygnięta
  • Zawarto również pierwszy kontrakt roczny na RTTg w systemie notowań ciągłych


Podczas pierwszej aukcji sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym, której przedmiotem był gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_Y-14) zawarto 15 kontraktów o łącznym wolumenie obrotu 131 400 MWh. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna wyniosła 114,67 PLN/MWh.

Dzisiaj również zawarto pierwszy kontrakt roczny na RTTg w systemie notowań ciągłych z dostawą w roku 2014 o profilu GAS_BASE_Y-14. Łączny obrót wyniósł 43 800 MWh, a dzienny kurs rozliczeniowy dla tego kontraktu osiągnął wartość 114,00 PLN/MWh. Do tej pory wszystkie transakcje na RTTg zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M.
"Obserwujemy coraz większe zainteresowanie zarówno podmiotów krajowych jak i zagranicznych uczestnictwem w rynku gazu TGE. Udana pierwsza aukcja i pierwszy kontrakt roczny zawarty w systemie notowań ciągłych to optymistyczne sygnały, które jestem przekonany, zmobilizują rynek do coraz większej aktywności" - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE S.A.

Możliwość udziału w aukcjach zakupowych i sprzedażowych TGE wprowadziła 24 października br. jako dodatkowe narzędzie wspierające realizację obligo giełdowego zwłaszcza dla dużych podmiotów. Otwarcie aukcji następuje na wniosek oferenta, który określa proponowaną datę, rodzaj (sprzedaż lub kupno) oraz typ instrumentu terminowego (miesięczny, kwartalny, roczny), liczbę instrumentów, którą wnioskodawca zamierza sprzedać lub kupić (wolumen), a także oferowany limit ceny. We wniosku należy określić cenę minimalną w przypadku aukcji sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku aukcji kupna.

W systemie aukcji giełda przyjmuje zlecenia wyłącznie od Członków dopuszczonych do działania na danym rynku, nie będących wnioskodawcą aukcji. Zlecenia w imieniu Członka Giełdy będącego wnioskodawcą aukcji składa giełda.

Do zawarcia transakcji dochodzi wówczas, gdy cena transakcyjna równa jest limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu uczestnika aukcji. W pierwszej kolejności realizowane są zlecenia o najwyższym limicie ceny w przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń sprzedaży. W przypadku zleceń z równymi limitami ceny, będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności).  Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja będzie dotyczyła przynajmniej jednego instrumentu terminowego.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies