Pierwsza transakcja na rynku białych certyfikatów Drukuj +

Informacja prasowa

Dziś zawarto pierwszą transakcję na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw efektywności energetycznej - PMEF tzw. białych certyfikatów. Wolumen obrotu wyniósł 54 toe, natomiast kurs transakcyjny 900 zł/toe.

Prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. Rejestr Świadectw Pochodzenia ewidencjonuje w sposób ilościowy Świadectwa efektywności energetycznej i wynikające z nich prawa majątkowe, z dokładnością do 0,001 toe. Co oznacza, że liczba praw majątkowych odpowiada wartości toe wykazanej w danym Świadectwie efektywności energetycznej, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 0,001 toe. Przez toe rozumie się tonę oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg.

Prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej są notowane na Rynku Praw Majątkowych od chwili wprowadzenia ich do obrotu do momentu dokonania ich blokady, w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają. Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu obowiązku umarzania świadectw w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej, prawa majątkowe nie umorzone do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Harmonogram działania na Rynku Praw Majątkowych jest taki sam dla wszystkich instrumentów. Transakcje odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku  (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - w poniedziałki i środy – pozasesyjne, we wtorki i czwartki –  sesyjne.

Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadziła również indeksy cenowe dla transakcji zawartych na Rynku Praw Majątkowych, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze Świadectw efektywności energetycznej:

  • EFX – indeks dla transakcji sesyjnych
  • EFX_TP – indeks dla transakcji pozasesyjnych
  • EFX_POLPX – indeks dla transakcji sesyjnych i pozasesyjnych.

Nabywcami i sprzedawcami Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw efektywności energetycznej mogą być uczestnicy obrotu na Rynku Praw Majątkowych po uzyskaniu członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) wydawane jest przez Prezesa URE na wniosek danego podmiotu, który wygrał przetarg i stanowi potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies