Najlepszy rok w historii Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 r. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE, wyniósł 176 553 688 MWh, co oznacza wzrost o 33,76 proc. w porównaniu do 2012 roku - 131 977 146 MWh.
  • Na rynkach gazu łącznie zawarto transakcje o wolumenie 2 392 674 MWh, co odpowiada szacunkowo 214 589 596 m3 paliwa.
  • W roku 2013 nowymi członkami giełdy zostało osiem podmiotów. Obecnie status członka ma 59 firm, są wśród nich m.in. elektrownie, spółki obrotu, domy maklerskie.
  • Na rynkach gazu za pośrednictwem domów maklerskich oraz bezpośrednio, na koniec ubiegłego roku, łącznie działały 23 podmioty. Bezpośrednie uczestnictwo możliwe jest od listopada 2013 r. - do zawierania transakcji w ten sposób dopuszczono osiem firm.

W ciągu ostatniego roku Towarowa Giełda Energii odnotowała rekordowe wzrosty na rynkach energii elektrycznej. Łączny wolumen obrotów był wyższy o 33,76 proc. w porównaniu do 2012 r. i osiągnął wartość 176 553 688 MWh. Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotów wyniósł 154 299 500 MWh, co oznacza wzrost o 36,7 proc., na Rynku Dnia Następnego 22 201 511 MWh - wzrost o 16,21 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego 52 676 MWh - wzrost o 173 proc. W tym czasie produkcja energii w Polsce osiągnęła wartość 162 501 GWh, natomiast całkowite zużycie energii 157 980 GWh. Obroty na TGE stanowią zatem szacunkowo 108,64 proc.  wytworzonej energii w 2013 r. w Polsce i 111,75 proc. jej łącznego zużycia.

"Rekordowa płynność i wielokrotne obroty energią elektryczną to dla nas oznaka zaufania uczestników rynku i wyzwanie na kolejne miesiące. Jestem przekonany, że możemy przekroczyć w obecnym roku 200 TWh. Będziemy się starali proponować takie usługi i rozwiązania, które jeszcze bardziej ułatwią zawieranie bezpiecznych transakcji na parkiecie giełdowym. Wyniki osiągnięte na rynku energii elektrycznej są dla nas potwierdzeniem, że liberalizacja rynku gazu poprzez giełdę jest właściwym kierunkiem." - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

W 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 2 392 674 MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 424 700 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTT - Rynek Terminowy Towarowy w zakresie instrumentów na gaz) - 1 967 974 MWh. Najbardziej płynnym kontraktem w 2013 r. był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2014 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie GAS_BASE_Y-14 wyniósł 1 007 400 MWh stanowi to 51,20 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT w roku 2013. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu typu GAS_BASE_Y-14 dla wszystkich transakcji wyniosła 114,54 PLN/MWh.

TGE poza działaniami na rzecz rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w kraju, przygotowuje się do uczestniczenia w projekcie europejskim. Od grudnia 2013 r. w zarządzie EUROPEX (organizacji zrzeszającej towarowe i finansowe giełdy energii w Europie) zasiada Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE. Stowarzyszenie uczestniczy w procesie tworzenia rozwiązań prorynkowych i prowadzi dialog z władzami Unii Europejskiej oraz innymi europejskimi podmiotami mającymi wpływ na kształt i przyszłość tych rynków.

Nowe regulacje unijne: Kodeksy Sieci i regulacje nadzoru rynku (np. rozporządzenie REMIT, dyrektywa MiFID, rozporządzenie EMIR), przewidują wzmocnienie roli giełd energii oraz nałożenie na nie obowiązku w zakresie nadzorowania rynku i raportowania naruszeń standardów etycznych zawierania transakcji. W związku z tym TGE przygotowała w 2013 r. Giełdową Platformę Informacyjną. Publiczne udostępnienie GPI ze swobodnym dostępem do strony dla wszystkich zainteresowanych nastąpi na przełomie stycznia i lutego br. Platforma będzie dostarczać informacji o stanie obecnym i planowanym systemu elektroenergetycznego oraz o sytuacji na rynku.

W roku 2013 nowymi członkami TGE zostali: RE Alloys Sp. z o.o., CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o., Consus Dom Maklerski S.A., IRL Polska Sp. z o.o., JWM Energia Sp. z o.o., NRG Trading Sp. z o.o, POLENERGIA OBRÓT S.A., Statkraft Markets GmbH.

Bezpośrednio na rynkach gazu działają: ENEA Trading Sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o., Inter Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A., Re Alloys Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A., Vattenfall Energy Trading GmbH.
Rynki energii elektrycznej na TGE

Najwyższa płynność na parkiecie TGE została odnotowana we wrześniu, z wolumenem na poziomie 23 518 136 MWh, natomiast najniższa w czerwcu, z wolumenem obrotu na poziomie 8  137 612 MWh.


 Rynek Dnia Następnego (RDN)

W 2013 roku na RDN, członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej, o łącznym wolumenie 22 201 511 MWh. Stanowi to wzrost o 16,21 % w stosunku do łącznego wolumenu na RDN w roku 2012.

W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów na TGE, odnotowano w grudniu, kiedy to ilość energii, będącej przedmiotem transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, osiągnęła
2 152 115 MWh. Najniższa aktywność na parkiecie RDN była w czerwcu - 1 514 373 MWh.

Średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby, ze wszystkich transakcji kupna/sprzedaży w 2013 roku, wyniosła 156,13 PLN/MWh. Stanowi to spadek w stosunku do roku 2012 o 23,32 PLN.

Najwyższą miesięczną cenę za energię elektryczną na RDN odnotowano w styczniu – 171,81 PLN/MWh. Najniższą natomiast w grudniu, średnioważona cena wyniosła wówczas 141,77 PLN/MWh.

W grudniu 2013 r. obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł 2 152 115 MWh, co oznacza wzrost o 13,06 proc. licząc rok do roku i tym samym stanowi rekordowy obrót RDN w historii TGE. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 0,47 proc. (2 142 034 MWh w listopadzie 2013 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 141,77 PLN/MWh (spadek m/m o 5,01 PLN).

Rynek Dnia Bieżacego (RDB)

W 2013 roku na RDB, członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/ sprzedaży energii elektrycznej, o łącznym wolumenie 52 676 MWh. Stanowi to wzrost o 173 % w stosunku do roku 2012.


Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

W 2013 roku na RTT, uczestnicy rynku zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 154 299 500 MWh. Stanowi to wzrost o 36,70% w stosunku do łącznego wolumenu w roku 2012. W odniesieniu do profilu dostawy kontraktu, największy obrót zanotowano na kontraktach o profilu BASE – łącznie w 2013 r. było to 139 532 954 MWh, na kontraktach o profilu PEAK5 - 14 566 485 MWh.

W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów odnotowano we wrześniu, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji zawartych na RTT, osiągnęła 21 705 314 MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RTT odnotowano w czerwcu. Wówczas ilość energii będącej przedmiotem transakcjiwyniosła 6 619 926 MWh.

Najbardziej płynnym kontraktem w 2013 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2014 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-14 w 2013 roku wyniósł 95 764 320 MWh– stanowi to 62,06%  łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na energię elektryczną w 2013 roku. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna tego kontraktu BASE_Y-14 w całym 2013 r. ukształtowała się na poziomie 155,00 PLN/MWh.

Wolumen obrotu  od początku wprowadzenia do obrotu dla kontraktu BASE_Y-14 wyniósł 100 126 800 MWh. Jest to rekordowy obrót na instrumencie rocznym Dla porównania instrument BASE_Y-13 przez cały okres notowania  osiągnął wartość 66 392 040 MWh.

Od początku roku 2013 utrzymywała się silna tendencja wzrostowa na rynkach energii elektrycznej TGE.  Obrót na kontrakcie BASE_Y-14 jest wyższy o 51,90 proc. od BASE_Y-13 (66 392 040 MWh) i o 38,1 proc od BASE_Y-12 (72 503 136 MWh).

W 2013 roku ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE były najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 15 lipca 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 525 600 MWh, wyniósł 145,35 zł/MWh.

W grudniu 2013 r. obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 10 759 358 MWh, co oznacza spadek o 57 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w grudniu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 31,44 proc. (15 694 268 MWh w listopadzie 2013).

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

Na Rynku Praw Majątkowych TGE odnotowano spadek wolumenu. Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w 2013 roku, ukształtował się na poziomie 39 285 969 MWh – co stanowi spadek w porównaniu do roku 2012 o 36,87%. Jest to konsekwencja wygaśnięcia systemu wsparcia dla świadectw pochodzenia PMEC (czerwonych) i PMGM (żółtych) z końcem 2012 r.

W skali miesiąca najwyższy wolumen obrotów odnotowano w lutym, kiedy to ilość praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartych na RPM, osiągnęła wartość 15 278 386 MWh. Najniższą aktywność na parkiecie RPM odnotowano w czerwcu. Wówczas ilość praw majątkowych, będących przedmiotem transakcji, osiągnęła 1 261 028 MWh.

W grudniu 2013 roku łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych wyniósł 2  994 321 MWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 132,56 proc. (1 287 532 MWh w listopadzie br.). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 61,11 proc. (7 699 310 MWh w grudniu 2012). Statystyki w podziale na wybrane typy Praw Majątkowych

PMOZE_A (zielone certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w 2013 roku, ukształtował się na poziomie 21 816 454 MWh dając wzrost o 9,82 proc. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 4 771 085 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 17 045 369 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w 2013 roku, wyniosła 209,22 PLN/MWh, w transakcjach sesyjnych – 171,18 PLN/MWh i pozasesyjnych – 219,86 PLN/MWh.


PMGM (żółte certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMGM w 2013 r. ukształtował się na poziomie 3 230 348 MWh, co oznacza spadek o 47,68 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 295 666 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 2 934 682 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM, ze wszystkich transakcji w 2013 r., wyniosła 122,67 PLN/MWh. Indeks cenowy w transakcjach sesyjnych – 118,27 PLN/MWh i pozasesyjnych – 123,11 PLN/MWh.

PMEC (czerwone certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMEC w 2013 roku ukształtował się na poziomie 13 674 565 MWh, co oznacza spadek o 61,83 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 988 480 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 12 686 086 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC, ze wszystkich transakcji w 2013 r. wyniosła 12,11 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji – 2,70 PLN/MWh i pozasesyjnych – 12,84 PLN/MWh.

PMMET (fioletowe certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMMET w 2013 roku ukształtował się na poziomie 561 213 MWh co oznacza wzrost o 57,29% w porównaniu z rokiem 2012. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 246 263 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 314 951 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, ze wszystkich transakcji w 2013 roku, wyniosła 58,27 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji – 58,24 PLN/MWh i pozasesyjnych –58,30 PLN/MWh.Rynki gazu na TGE

W 2013 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 2 392 674  MWh, z czego na rynku spot (RDNg - Rynek Dnia Następnego gazu) - 424 700 MWh, natomiast na rynku terminowym (RTT - Rynek Terminowy Towarowy w zakresie instrumentów na gaz) - 1 967 974 MWh.

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w  2013 r. 424 700 MWh (po dacie dostawy).
W 2013 r. na RDNg zawarto 1456 transakcji. Roczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 116,74 PLN/MWh.

W grudniu 2013 roku wolumen obrotów na RDNg wyniósł 62 592 MWh spadek o 11,02 proc. m/m (w listopadzie br. 70 344 MWh). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w grudniu  wyniósł 117,42 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,24 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy w zakresie instrumentów na gaz

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów na gaz w 2013 roku wyniósł 1 967 974 MWh (łącznie z aukcjami).

Wszystkie obroty w 2013 r. - były zawarte w 134 transkacjach (łącznie z aukcjami). Najbardziej płynnym kontraktem w 2013 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2014 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie GAS_BASE_Y-14 wyniósł 1 007 400 MWh stanowi to 51,20 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT w roku 2013. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu typu GAS_BASE_Y-14 dla wszystkich transakcji wyniosła 114,54 PLN/MWh.

Wolumen obrotu na kontraktrach w dostawie miesięcznej GAS_BASE_M łącznie wyniósł 916 774 MWh, stanowi to 46,58 proc. łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na gaz w roku 2013. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu typu GAS_BASE_M dla wszystkich transakcji wyniosła 116,45 PLN/MWh.

W grudniu 2013 roku wolumen obrotów na RTT w zakresie instrumentów na gaz wyniósł 872 016 MWh wzrost o 57,35 proc. m/m (w listopadzie 554 184 MWh). Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu GAS_BASE_Y-14 w grudniu wyniosła 114,17 PLN/MWh.Komunikat prasowy (pdf)Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies