Rynki energii elektrycznej oraz gazu na Towarowej Giełdzie Energii w styczniu 2014 r. Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną w styczniu br. wyniósł 7,596 TWh, co oznacza spadek o 17,73 proc. r/r.
  • Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót (w dostawie na dzień następny) osiągnął wartość 2,406 TWh i był wyższy w porównaniu do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku o 23,30 proc. i wyższy od poprzedniego miesiąca o 11,80 proc.
  • Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) - łączny wolumen obrotów w styczniu br. wyniósł 5,184 TWh, co oznacza spadek o 28,80 proc. r/r.
  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w styczniu br. na rynku gazu wraz z aukcjami, wyniósł 362 663 MWh. Oznacza to spadek o 61,20 proc. m/m, z czego na rynku spot z dostawą w styczniu (RDNg) - 41 688 MWh, obroty spadły o 33,40 proc. m/m, natomiast na rynku terminowym (RTTg) - 320 975 MWh, wolumen niższy w porównaniu do grudnia ubiegłego roku o 63,19 proc.


Rynki energii elektrycznej

W styczniu 2014 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 474 988 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w styczniu 2014 r. wyniósł 292 637  MWh przy minimum 261 060 MWh i maksimum 317 627 MWh.    

Rynek Dnia Następnego (RDN) - rekordowo wysokie obroty, wzrost cen

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w styczniu 2014 r. 2,406 TWh, co oznacza wzrost o 23,30 proc. licząc rok do roku i tym samym stanowi rekordowy obrót na RDN w historii TGE. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 11,80 proc. (2,152 TWh w grudniu 2013 r.).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 77 616 MWh, przy minimum 56 976 MWh i maximum 93 970 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 162,53 PLN/MWh (wzrost m/m o 20,76 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 180,28 PLN/MWh (wzrost m/m o 25,12 PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2014 roku wyniósł 5,184 TWh, co oznacza spadek o 28,80 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w styczniu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 51,82 proc. (10,759 TWh w grudniu 2013).

Najbardziej płynnym kontraktem w styczniu br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w styczniu 2014 r. wyniósł 2 785 680 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 158,04 PLN/MWh.

Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do stycznia 2014 wyniósł już 17,432 TWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 osiągnął wartość 8,322 TWh.

Kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego typu BASE osiagnął wartość maksymalną w dniu 3 grudnia  2012 r. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-15 wyniósł wtedy 184,00 PLN/MWh dla wolumenu 43800 MWh. 10 lipca 2013 r. kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-15 osiągnął wartość 150,24 PLN/MWh dla wolumenu 167 680 MWh stanowiąc najniższy kurs od początku wprowadzenia tego kontraktu do obrotu na RTT.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w styczniu 2014 r. wyniósł 1,809 TWh, był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 39,60 proc. (2,994 TWh w grudniu 2013 r.). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 46,25 proc. (3,354 TWh w styczniu 2013).


Rynki gazu

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w styczniu 2014 r. 41 688 MWh (po dacie dostawy). W styczniu handel gazem w ramach RDNg wyniósł 41 688 MWh, co oznacza spadek o 33,40 proc. m/m (w grudniu 2013 roku 62 592 MWh). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w styczniu zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w styczniu wyniósł 111,64 PLN/MWh (spadek m/m o 5,78 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla instrumentów terminowych na gaz

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2014 roku wyniósł 320 975 MWh (łącznie z aukcjami)

W styczniu odbyła się jedna aukcja kupna gazu na Rynku Terminowym Towarowym, której przedmiotem był gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 01.02.2014 r. – 28.02.2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_M-02-14. Łącznie zawarto na tym kontrakcie 2 transakcje o wolumenie obrotu 100 800 MWh. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu GAS_BASE-A_M-02-14 wyniósł 110,70 PLN/MWh.

W styczniu br. wolumen obrotów na RTTg łącznie z aukcjami wyniósł 320 975 MWh spadek o 63,19 proc. m/m (w grudniu br. 872 016 MWh). Transkacje zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE-A_M-02-14 w styczniu wyniosła 110,82 PLN/MWh.

 Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies