Rynki energii elektrycznej oraz gazu na Towarowej Giełdzie Energii w lutym 2014 r. Drukuj +

  • Łączny obrót energią elektryczną w lutym br. wyniósł 16,215 TWh, co oznacza wzrost o 17,59 proc. r/r.
  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w lutym br. na rynku gazu wraz z aukcjami, wyniósł 237 038 MWh. Oznacza to spadek o 34,64 proc. m/m
  • Niższe ceny paliwa na rynkach gazu - miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w lutym, zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 103,21 PLN/MWh (spadek m/m o 8,43 PLN/MWh).


Rynki energii elektrycznej

W lutym 2014 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 465 952 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w lutym 2014 r. wyniósł 286 263  MWh przy minimum 246 177 MWh i maksimum 310 805 MWh.    

Rynek Dnia Następnego (RDN) - wysokie obroty, wzrost cen

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w lutym 2014 r. 1,992 TWh, co oznacza wzrost o 20,87 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 17,23 proc. (2,406 TWh w styczniu 2014 r.).
Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 71 126 MWh, przy minimum 52 785 MWh i maximum 86 086 MWh.
Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 168,40 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,87 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 184,15 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,87 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lutym 2014 roku wyniósł 14,219 TWh, co oznacza wzrost o 17 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w lutym br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 174 proc. (5,184 TWh w styczniu 2014).
Najbardziej płynnym kontraktem w lutym br. był kontrakt z dostawą w roku 2015 r., o profilu BASE - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w lutym 2014 r. wyniósł 9 171 720 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 164,52 PLN/MWh (wzrost m/m o 6,48 PLN)
Łączny obrót na tym kontrakcie od początku jego notowania do lutego 2014 wyniósł już 26,604 TWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 osiągnął wartość 17,283 TWh.

Kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego typu BASE osiagnął wartość maksymalną w dniu 3 grudnia  2012 r. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-15 wyniósł wtedy 184,00 PLN/MWh dla wolumenu 43800 MWh. 10 lipca 2013 r. kurs rozliczeniowy dla kontraktu BASE_Y-15 osiągnął wartość 150,24 PLN/MWh dla wolumenu 167 680 MWh stanowiąc najniższy kurs od początku wprowadzenia tego kontraktu do obrotu na RTT.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w lutym 2014 r. wyniósł 4,900 TWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 170,90 proc. (1,809 TWh
w styczniu 2014 r.). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 67,93 proc. (15,278 TWh w lutym 2013 r.).

Rynki gazu - niższe ceny paliwa

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w lutym 2014 r. 15 624 MWh (po dacie dostawy).
W lutym handel gazem w ramach RDNg wyniósł 15 624 MWh, co oznacza spadek o 62,52 proc. m/m (w styczniu 2014 r. 41 688 MWh). Miesięczny kurs GAS_BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w lutym zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w lutym wyniósł 103,21 PLN/MWh (spadek m/m o 8,43 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla instrumentów terminowych na gaz

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w lutym 2014 roku wyniósł 221 414 MWh (łącznie z aukcjami), spadek o 31,02 proc. m/m (w styczniu br. 320 975 MWh).
W lutym odbyło się pięć aukcji kupna/sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym, której przedmiotem był gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 01.03.2014 r. – 31.03.2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_M-03-14. Łącznie zawarto na tym kontrakcie 2 transakcje o wolumenie obrotu 111 450 MWh. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu GAS_BASE-A_M-03-14 wyniósł 101,00 PLN/MWh.

W lutym br. wolumen obrotów na RTTg łącznie z aukcjami wyniósł 221 414 MWh, spadek o 31,02 proc. m/m (w styczniu br. 320 975 MWh). Transkacje zawierane były na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu GAS_BASE-A_M-03-14 w lutym wyniosła 101,85 PLN/MWh.
***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.
Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej w roku 2013 wyniósł 176,55 TWh, był wyższy o 33,76 proc. niż w roku 2012 - 132 TWh. Na rynku gazu całkowity wolumen obrotu osiągnął wartość 2 393 418 MWh - to jest szacunkowo 214 656 323 m3 gazu.
www.tge.pl

Kontakt dla mediów:
Towarowa Giełda Energii S.A.
press@tge.pl; +48 22 341 99 97, +48 885 885 645, +48 607 030 573

informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies