Nowe instrumenty oraz podsumowanie pierwszego kwartału 2014 r. na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Nowe instrumenty sezonowe dla gazu na Rynku Terminowym Towarowym.
  • Najniższa cena paliwa na Rynku Dnia Następnego gazu - dzienny kurs GAS_BASE (w dniu 31 marca) liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w dniu 1 kwietnia wyniósł 91,18 zł/MWh.
  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 1 025 778 MWh - wzrost o 434,97 proc r/r., z czego na rynku spot - 88 579 MWh, natomiast na rynku terminowym - 937 199 MWh.
  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w marcu br. na rynku gazu wraz z aukcjami, wyniósł 426 077 MWh. Oznacza to wzrost o 79,75 proc. m/m.

Od 7 kwietnia br. na Rynku Terminowym Towarowym są notowane nowe instrumenty sezonowe terminowe na gaz obejmujące sezon letni, tj. kontrakt terminowy o półrocznym terminie wykonania dotyczący drugiego i trzeciego kwartału roku oraz sezon zimowy - kontrakt terminowy o półrocznym terminie wykonania dedykowany czwartemu kwartałowi roku i pierwszemu kwartałowi roku następnego.

"Wprowadzenie dodatkowych możliwości handlu gazem na TGE jest odpowiedzią na oczekiwania i sugestie uczestników rynku. W drugim kwartale br. planujemy uruchomić kontrakty typu weekend z dwudniowym terminem dostawy w sobotę i niedzielę. Szczególnie ważne będzie udostępnienie uczestnictwa zainteresowanym podmiotom w Rynku Dnia Bieżącego gazu (Intraday), który pozwoli im na dobowe bilansowanie dostaw gazu." - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE S.A.

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie TGE wyniósł w pierwszym kwartale 2014 r. 88 579 MWh (po dacie dostawy). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RDNg  wzrosły o 48,98 proc. W tym czasie na RDNg zawarto 280 transakcji. Kwartalny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 104,26 PLN/MWh.

W marcu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 31 267 MWh wzrost o 100,12 proc. m/m (w lutym br. 15 624 MWh). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w marcu wyniósł 94,95 PLN/MWh (spadek m/m o 8,26 PLN/MWh).

Na RDNg odnotowano w marcu br. najniższą cenę paliwa od momentu uruchomienia rynku gazu, dzienny kurs GAS_BASE liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą w dniu 1 kwietnia wyniósł 91,18 zł/MWh. Zawarto wówczas transakcje o wolumenie 4104 MWh.


Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 937 199 MWh (z czego 357 450 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT dla gazu ziemnego  wzrosły o 608,45 proc.

Wszystkie obroty w I kwartale 2014 r. - były zawarte w 99 transkacjach. Kwartalna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla wszystkich transakcji wyniosła 104,71  PLN/MWh.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2014 r. wyniósł 394 810 MWh (łącznie z aukcjami), wzrost o 78,31 proc. m/m (w lutym br. 221 414 MWh). Najwięcej transakcji zawieranych było na kontraktach miesięcznych GAS_BASE_M. Średnia ważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu GAS_BASE-A_M-04-14 w marcu wyniosła 97,48 PLN/MWh.

W marcu odbyło się pięć aukcji kupna/sprzedaży gazu na Rynku Terminowym Towarowym, których przedmiotem był m.in gaz wysokometanowy w dostawie pasmowej, tzn. o równej ilości gazu w każdej godzinie doby w okresie od 01.04.2014 r. – 30.04.2014 r. (Instrument GAS_BASE-A_M-04 14. Łącznie zawarto na tym kontrakcie 1 transakcję o wolumenie obrotu 36 000 MWh. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu GAS_BASE-A_M-04-14 wyniósł 91,50 PLN/MWh.

Zawarto również 1 transakcję na instrumencie GAS_BASE-A_Q-2-14 dla okresu od 01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.
o wolumenie obrotu 109 200 MWh. Kurs rozliczeniowy dla kontraktu GAS_BASE-A_Q-2-14 wyniósł 101,00 PLN/MWh.

Uczestnicy rynku gazu

Obecnie bezpośrednio na RDNg działa 12 podmiotów, na RTT w zakresie instrumentów terminowych na gaz 13 uczestników. Natomiast pośrednio - wyłącznie przez dom maklerski 16 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies