Zmiana zasad obrotu Prawami Majątkowymi z Kogeneracji Drukuj +

W dniu 15 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 490) (dalej „Ustawa”), której celem jest, między innymi, przedłużenie funkcjonowania systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w procesie kogeneracji  do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 Prawa energetycznego, w poprzednim roku kalendarzowym, uwzględniane będą Świadectwa Pochodzenia z Kogeneracji:

  1. umorzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, a nie jak dotychczas do 31 marca;
  2. wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym, a nie jak dotychczas w poprzednich latach.

            .
Towarowa Giełda Energii S.A. mając na względzie powyższe, planuje wprowadzić odpowiednie zmiany w zakresie obrotu Prawami Majątkowymi z Kogeneracji, uwzględniające stan prawny obowiązujący w związku z wejściem w życie Ustawy. Prawa Majątkowe z Kogeneracji wynikające ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej, wytworzonej w jednostce kogeneracji w danym roku kalendarzowym, będą notowane od chwili wprowadzenia ich do obrotu do dnia 30 czerwca roku następnego albo do momentu dokonania ich blokady, w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa Pochodzenia z Kogeneracji, z którego wynikają.

Do dnia 30 czerwca danego roku, notowania poszczególnych rodzajów Praw Majątkowych z Kogeneracji będą prowadzone oddzielnie:

a) dla Praw Majątkowych z Kogeneracji wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w bieżącym roku kalendarzowym, oraz
b) dla Praw Majątkowych z Kogeneracji wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku poprzednim.

Jednocześnie z obrotu giełdowego wykluczone zostaną Prawa Majątkowe z Kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt.1 i 2 Prawa Energetycznego, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie Ustawy tj. dnia 30 kwietnia 2014 r.

TGE planuje wdrożenie wyżej opisanych zmian od końca maja 2014 r.


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies