Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do wszystkich „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń” na Rynku Praw Majątkowych Drukuj +

 

W dniu 22 maja 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do wszystkich „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń” na Rynku Praw Majątkowych. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. i polegają w szczególności na:

  • zmianie zasad obrotu w zakresie Praw Majątkowych z Kogeneracji,
  • wykluczeniu z obrotu wskazanych Praw Majątkowych z Kogeneracji,
  • wprowadzeniu nowych indeksów dla Praw Majątkowych OZE, Kogeneracji i Biogazu.

Zmiany „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji”, uwzględniają stan prawny obowiązujący w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 490).

Prawa Majątkowe z Kogeneracji wynikające ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej, wytworzonej w jednostce kogeneracji w danym roku kalendarzowym, będą notowane od chwili wprowadzenia ich do obrotu do dnia 30 czerwca roku następnego albo do momentu dokonania ich blokady, w związku z zamiarem umorzenia Świadectwa Pochodzenia z Kogeneracji, z którego wynikają.

Do dnia 30 czerwca danego roku, notowania poszczególnych rodzajów Praw Majątkowych z Kogeneracji będą prowadzone oddzielnie:

a) dla Praw Majątkowych z Kogeneracji wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w bieżącym roku kalendarzowym, oraz

b) dla Praw Majątkowych z Kogeneracji wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku poprzednim.

Zgodnie z nową specyfikacją instrumentów, w obrocie giełdowym w roku 2014, będą następujące instrumenty:

PMGM-2014 (dotyczący praw majątkowych za produkcję od 30.04.2014 r. do 31.12.2014 r.)
PMEC-2014 (dotyczący praw majątkowych za produkcję od 30.04.2014 r. do 31.12.2014 r.)
PMMET-2014 (dotyczący praw majątkowych za produkcję od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.), oraz

PMMET-2013 (dotyczący praw majątkowych za produkcję od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.)- w obrocie do dnia 30 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym z obrotu zostaną wycofane instrumenty podstawowe: PMEC, PMGM, PMMET oraz instrumenty przejściowe: PMEC-2013¬_P, PMGM-2013_P, PMMET-2013_P.

Jednocześnie z obrotu giełdowego wykluczone zostaną Prawa Majątkowe z Kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt.1 i 2 Prawa Energetycznego, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 30 kwietnia 2014 r. oraz Prawa Majątkowe wynikające ze Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt.1a Prawa Energetycznego, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2013 r. Prawa te pozostaną widoczne na odpowiednich kontach w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

Dodatkowo, Towarowa Giełda Energii S.A. rozpocznie publikację nowych indeksów:

1) w zakresie Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, do publikowanych indeksów z transakcji sesyjnych KECX, KGMX, KMETX zostaną dodane: KECX _TP, KGMX _TP, KMETX _TP z transakcji pozasesyjnych oraz KECX _POLPX, KGMX _POLPX, KMETX _POLPX - uwzględniające obrót sesyjny i pozasesyjny.

2) w zakresie Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii do publikowanego indeksu z transakcji sesyjnych OZEX zostaną dodane: OZEX_TP z transakcji pozasesyjnych oraz OZEX_POLPX - uwzględniający obrót sesyjny i pozasesyjny.

3) w zakresie Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu, do publikowanego indeksu z transakcji sesyjnych BGX zostaną dodane: BGX_TP z transakcji pozasesyjnych oraz BGX_POLPX - uwzględniający obrót sesyjny i pozasesyjny.

Ponadto, we wszystkich dokumentach opisujących zasady obrotu na rynku Praw Majątkowych uszczegółowiono zapisy dotyczące sposobu ustalania kursu jednolitego oraz dokonano drobnych zmian redakcyjnych.
Szczegółowe zasady obrotu, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies