Zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +


W dniu 30 maja 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dotyczące:

  • zasad nadzoru rynku,
  • zasad zawierania transakcji w systemie aukcji przez domy maklerskie i towarowe domy maklerskie.

Wprowadzone zmiany przewidują określenie przez Zarząd TGE Szczegółowych zasad nadzoru rynku, wskazujących zasady identyfikacji oraz zapobiegania działaniom mającym na celu manipulację i wykorzystanie informacji poufnej na rynku towarów giełdowych, zakres nadzoru, jednostkę organizacyjną TGE odpowiedzialną za nadzór rynku oraz uprawnienia jej przysługujące w tym zakresie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu giełdowego zwiększono maksymalną wysokość regulaminowej kary pieniężnej oraz wprowadzono możliwość publikowania na stronie internetowej TGE informacji o nałożeniu na Członka Giełdy kary regulaminowej.

Ponadto zniesiono ograniczenia dla domów maklerskich i towarowych domów maklerskich w zakresie składania zleceń w systemie aukcji w imieniu klientów, dla których dany dom maklerski lub towarowy dom maklerski nie złożył wniosku o otwarcie aukcji.

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany, wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2014 r. i jest dostępny w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies