Zmiany w Szczegółowych zasadach kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A. Drukuj +

W dniu 17 czerwca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany w „Szczegółowych zasadach kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A.”. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 7 lipca 2014r.

Wprowadzone zmiany przewidują rozszerzenie zakresu czynności podejmowanych w ramach kontroli Członka Giełdy o weryfikację terminowego przekazywania przez Członków Giełdy informacji o zmianie danych zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz weryfikację działalności Członka Giełdy pod względem stosowania działań manipulacyjnych lub wykorzystywania informacji poufnej.

Ponadto wprowadzono możliwość przekazania Członkowi Giełdy zaleceń kontrolnych przed zakończeniem kontroli, w przypadku  gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes Członków Giełdy oraz doprecyzowano zapisy dotyczące terminu wykonania przez Kontrolowanego zaleceń pokontrolnych.

„Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A.” w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany są dostępne w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies