Zmiana harmonogramu notowań na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – większa płynność i transparentność rynków Drukuj +

  • Towarowa Giełda Energii S.A. planuje wprowadzić nowy harmonogram notowań na parkiecie energii elektrycznej. Zmiana, która wejdzie w życie 1 października br., dotyczy rezygnacji z pierwszego fixingu o godzinie 8.00 i skutkuje zmniejszeniem liczby fixingów z trzech do dwóch. Oznacza to, że ustalenie kursu jednolitego dla rynku krajowego będzie odbywać się na jednym fixingu, natomiast harmonogram notowań dla market coupling z giełdą NordPool Spot pozostaje na dotychczasowych zasadach.
  • Decyzja TGE zapadła po szczegółowych konsultacjach z Towarzystwem Obrotu Energią oraz uczestnikami rynku i jest odpowiedzią na potrzeby branży energetycznej. Wiąże się także z procesem przygotowania giełdy do uruchomienia rynku finansowego i planowanego przyłączenia się do wspólnego europejskiego rynku NWE, w ramach mechanizmu Price Coupling of Regions.

 „Przeprowadziliśmy szereg konsultacji z rynkiem i spodziewamy się, że istnienie jednego krajowego fixingu przyczyni się do zwiększenia płynności w tym fragmencie sesji. Przewidujemy, że będzie on atrakcyjniejszy dla uczestników rynku, dając tym samym silny kurs rynkowy, mogący posłużyć jako indeks giełdowy do transakcji terminowych. Chciałbym bardzo podziękować Towarzystwu Obrotu Energią za konsultacje i cenny wkład merytoryczny w wypracowanie tego rozwiązania.” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Istnienie jednego fixingu jest jednym z warunków prowadzenia rynku finansowego, stawiającego wymóg koncentracji maksymalnego wolumenu, który zagwarantuje obiektywne ceny i zmniejszy ryzyko manipulacji. Zmiana harmonogramu notowań na TGE jest tym samym kolejnym krokiem
na drodze do uruchomienia takiego rynku. TGE w marcu br. złożyła wniosek do Ministra Finansów, za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego, o zezwolenie na uruchomienie rynku regulowanego.

TGE przygotowuje się również do pełnoprawnego uczestnictwa w rynku Północno-Zachodnim NWE, opartego na rozwiązaniu Price Coupling of Regions w 2016 r. Polska już od 2010 r. pośrednio uczestniczy w rynku NWE, poprzez połączenie z krajami skandynawskimi za pośrednictwem kabla SwePol Link w ramach mechanizmu market coupling. Docelowy model wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej zakłada istnienie jednego wspólnego fixingu dla wszystkich krajów o godz. 12:00.

Harmonogram sesji na Rynku Dnia Następnego, zgodnie z przyjętym przez TGE założeniem, będzie się przedstawiać następująco:

a) faza notowań ciągłych - od godz. 8:00 do godz. 10:00,
b) faza przed notowaniami w systemie kursu jednolitego - od godz. 10:00 do godz. 10:30,
c) faza notowań ciągłych - od godz. 10:31 do godz. 13:30.

Harmonogram notowań na instrumencie dotyczącym Market Coupling pozostanie na dotychczasowych zasadach.


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies