Podsumowanie lipca 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej oraz Rynek Praw Majątkowych Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lipcu 2014 r. wyniósł 18 252 887 MWh, co oznacza wzrost o 1,15 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 962 952 MWh – wzrost o 12,02 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 212,13 zł/MWh – wzrost m/m o 31,44 zł.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 16 282 014 MWh – spadek o 0,04 proc. w skali rok do roku.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W lipcu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł
1 970 873 MWh, co oznacza wzrost o 12,19 proc. r/r (1 756 728 MWh w lipcu ubiegłego roku).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 7 921 MWh, co przekłada się na wzrost o 79,48 proc. r/r (4 413 MWh w lipcu ubiegłego roku.).

Na Rynku Dnia Nastepnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w lipcu 2014 r. 1 962 952 MWh, wzrastając o 12,02 proc. w skali roku (1 752 315 MWh w lipcu ubiegłego roku). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót był wyższy o 13,41 proc. (1 730 903 MWh w czerwcu 2014 r.).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 63 321 MWh, przy minimum 48 835 MWh i maximum 81 797 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 212,13 PLN/MWh (wzrost m/m o 31,44 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 245,35 PLN/MWh (wzrost m/m o 42,02 PLN). Średnia cena na RDN w lipcu była najwyższa na tym rynku od lutego 2012 r., kiedy to miesięczny kurs BASE wysniósł 221,06 PLN/MWh.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2014 roku wyniósł 16 282 014 MWh, co oznacza spadek o 0,04 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w lipcu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 8,36 proc. (15 026 222 MWh w czerwcu br.).

Najbardziej płynnym kontraktem w lipcu br. był kontrakt o profilu BASE z dostawą w roku 2015 - BASE_Y-15. Łączny obrót na tym kontrakcie w lipcu 2014 r. to 9 522 120 MWh. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 173,57 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,8 PLN).

Łączny obrót na kontrakcie BASE_Y-15 od początku jego notowania do końca lipca 2014 r. osiągnął wynik 69 554 400 MWh. W analogicznym okresie w poprzednim roku łączny wolumen na kontrakcie rocznym BASE_Y-14 wynosił 56 002 680 MWh.

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w lipcu 2014 r. ukształtował się na poziomie
1 881 868 MWh dając wzrost o 7,36 proc. r/r (1 752 937 MWh w lipcu 2013 r.) oraz spadek 10,9 proc. m/m (2 112 201 MWh w czerwcu 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych 444 141 MWh oraz transakcje pozasesyjne –
1 437 726 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w lipcu, wyniosła 198,46 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,6 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość 178,95 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,48 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych – 204,48 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,27 PLN/MWh).

Fioletowe certyfikaty – PMMET-2014

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami (instrument PMMET-2014) w lipcu 2014 r. wyniósł 9 365 MWh, co oznacza spadek o 89,21 proc. r/r (86 801 MWh w lipcu ubiegłego roku).

Na wolumen obrotu na tym instrumencie złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 8 491 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 874 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych w lipcu 2014 roku wyniosła 59,82 PLN/MWh (wzrost o 1,79 PLN m/m). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 55 PLN/MWh (spadek o 3,3 PLN m/m).

Żółte certyfikaty – PMGM-2014

W lipcu zawarto pierwsze transakcje na instrumencie PMGM-2014. Przy łącznym wolumenie 2 150 MWh, 1 155 MWh stanowił obrót na sesjach giełdowych, a 995 MWh – obrót w ramach transakcji pozasesyjnych. Średnioważona cena na sesji wyniosła 101,14 PLN/MWh, zaś w transakcjach pozasesyjnych – 101 PLN/MWh.

Białe certyfikaty - PMEF

Na instrumencie PMEF w lipcu 2014 r. nie zawarto transakcji.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

Na koniec lipca w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajdowało się 2018 członków rejestru. W lipcu przybyło do Rejestru
15 członków.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies