Zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Drukuj +

W dniu 19 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”), dotyczące w szczególności:

  • terminów w zakresie aukcji prowadzonych na giełdzie,
  • zasad rezygnacji z członkostwa na giełdzie.

Zmiany Regulaminu wprowadzone w § 50, § 51 oraz § 54, mają na celu uwzględnienie oczekiwań uczestników obrotu dotyczących zmiany terminów na dokonanie poszczególnych czynności w zakresie aukcji prowadzonych na giełdzie. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć w formie pisemnej nie później niż do godziny 15:00 w 4 dniu roboczym przed proponowaną datą aukcji. Termin aukcji Giełda podaje do wiadomości Członków Giełdy nie później niż w 2 dniu roboczym przed dniem jej odbycia. Natomiast dopuszczalny termin na zmianę oferowanego limitu ceny przez Oferenta zostanie określony w odpowiednich Warunkach obrotu.

Ponadto wprowadzono zmianę dotyczącą rezygnacji z członkostwa na giełdzie. Wprowadzone zmiany przewidują, iż w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji, członkostwo na Giełdzie ustaje w terminie wskazanym w uchwale Zarządu Giełdy.

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany, wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2015 r. i jest dostępny w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies