Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Drukuj +

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Informacja prasowa

  • Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii, wyniósł 186,80 TWh. Oznacza to wzrost o 5,8 proc. w stosunku do roku 2013 (176,55 TWh). Łączne obroty stanowią zatem aż 119,4 proc. produkcji energii w Polsce i 117,7 proc. krajowego zużycia.
  • Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł 111,6 TWh, co odpowiada szacunkowo 10,17 mld m3 paliwa.
  • W 2014 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi dla zielonych certyfikatów osiągnął poziom 32,11 TWh, wzrastając o 47,17 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (21,820 TWh).

W 2014 roku Towarowa Giełda Energii osiągnęła rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu. Wzrostom towarzyszyły liczne działania, mające na celu aktywizację działalności uczestników obu rynków.

„Rosnące obroty na prowadzonych przez nas rynkach to potwierdzenie, że strategia którą realizujemy służy podmiotom handlującym na giełdzie. W krótkim czasie zbudowaliśmy solidne ramy dla rynku gazu ziemnego, ale pamiętamy też o rozwoju rynku energii i przygotowaniu organizacji do włączenia się do wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej w ramach mechanizmu Price Coupling of Regions. Nie osiągnęlibyśmy takich wyników, gdyby nie współpraca z naszymi partnerami i członkami.” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Wolumen transakcji zawartych w 2014 roku na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł 186,8 TWh. Stanowi to 117,7% łącznego zużycia energii w Polsce w 2014 roku (krajowe zużycie energii elektrycznej w 2014 roku wyniosło 158,7 TWh ), a zarazem 119,4% wyprodukowanej w kraju energii (156,6 TWh).

W 2014 roku obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 5,8 proc. w porównaniu do 2013 roku i wyniósł 186,8 TWh.

Najwyższa płynność w obrocie energią elektryczną na parkiecie TGE została odnotowana w listopadzie, z wolumenem na poziomie 22,13 TWh, natomiast najniższa w styczniu, z wolumenem obrotu na poziomie 7,60 TWh.

Rynek spot dla energii elektrycznej

Na rynku spot (Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia Bieżącego) wolumen obrotów wyniósł 23,82 TWh, przekładając się na wzrost o 7,05% w porównaniu do 2013 r.

Na RDN w 2014 r. członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 23,74 TWh. Stanowi to wzrost o 6,92% w stosunku do łącznego wolumenu
na RDN w roku 2013.

W skali miesiąca, najwyższy wolumen obrotów na RDN odnotowano w styczniu 2014 r., kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji wyniosła 2,41 TWh. Najniższa aktywność na parkiecie RDN miała zaś miejsce w czerwcu, gdy jej wartość była równa 1,74 TWh.

Średnioważona cena energii elektrycznej dla całej doby, ze wszystkich transakcji kupna/sprzedaży w 2014 roku, wyniosła 184,75 PLN/MWh. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2013 o 28,62 PLN.

Najwyższą miesięczną cenę za energię elektryczną na RDN odnotowano w listopadzie - 219,08 PLN/MWh. Najniższą zaś w styczniu, kiedy średnioważona cena wyniosła 162,53 PLN/MWh.

Tuż po zakończeniu roku 2014, dla dnia dostawy 02.01.2015 r. została przekroczona wartość 100 tys. MWh na RDN, w tym rekord w wolumenie transakcji na instrumentach blokowych. Wolumen na RDN wyniósł 100 974 MWh, a wolumen na blokach 42 177.

Z kolei na Rynku Dnia Bieżącego, w 2014 roku członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łacznym wolumenie 85 369 MWh. Stanowi to wzrost o 62,06 % w stosunku do roku 2013.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

W 2014 roku na RTT członkowie TGE zawarli transakcje zakupu/sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie 162,98 TWh. Stanowi to wzrost o 5,62% w stosunku do łącznego wolumenu w roku 2013 r. W odniesieniu do profilu dostawy kontraktu, największy obrót zanotowano na kontraktach o profilu BASE. Łącznie w 2014 roku było to 148,92 TWh, na kontraktach o profilu PEAK5 - 14,04 TWh, a na kontraktach o profilu OFFPEAK - 17 262 MWh.

W skali miesiąca najwyższy wolumen obrotów odnotowano w listopadzie, kiedy to ilość energii będącej przedmiotem transakcji zawartych na RTT osiągnęła 20,18 TWh. Najniższą aktywność na parkiecie RTT odnotowano w styczniu. Wówczas, ilość energii będącej przedmiotem transakcji wyniosła 5,18 TWh.

Najbardziej płynnym kontraktem w 2014 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na 2015 rok. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-15 w 2014 roku wyniósł 94,04 TWh – stanowi to 57,7% łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na energię elektryczną w 2014 roku. Średnioważona wolumenem cena transakcyjna tego kontraktu w całym 2014 roku ukształtowała się na poziomie 169,25 PLN/MWh. Dla porównania, średnioważona cena instrumentu BASE_Y-14 w roku 2013 wyniosła 155,13 PLN/MWh.

Wolumen obrotu dla kontraktu BASE_Y-15, od początku wprowadzenia do obrotu, wyniósł 108,69 TWh. Jest to rekordowy obrót na instrumencie rocznym. Dla porównania instrument BASE_Y-14 przez cały okres notowania osiągnął wartość 100,13 TWh.

Rynki gazu na TGE

Wolumen transakcji zawartych w 2014 na wszystkich rynkach dedykowanych gazowi ziemnemu na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 111,69 TWh, co stanowi ponad 46-krotny wzrost w stosunku do łącznego wolumenu na rynku gazu w roku 2013. Wolumen na rynku spot (RDNiBg) wyniósł 6,57 TWh, natomiast na rynku terminowym 105,07 TWh.

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNiBg)

Obrót gazem ziemnym na parkiecie RDNiBg wyniósł w 2014 roku 6,57 TWh. Roczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNiB gazu, wyniósł 105,00 PLN/MWh.

Najwyższy wolumen na RDNiBg został odnotowany w dostawie na listopad, z wolumenem na poziomie 1, 58 TWh, natomiast najniższy w dostawie na luty, z wolumenem obrotu na poziomie 15 624 MWh.

Rynek Terminowy Towarowy dla instrumentów z dostawą gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów na gaz w 2014 roku wyniósł 105,07 TWh (wraz z aukcjami).

Najwyższa płynność na parkiecie TGE została odnotowana w sierpniu, z wolumenem na poziomie 28,73 TWh, natomiast najniższa w lutym, z wolumenem obrotu 221 414 MWh. Najbardziej płynnym kontraktem w 2014 roku był kontrakt roczny w dostawie pasmowej na rok 2015. Wolumen obrotu na kontrakcie GAS_BASE_Y-15 wyniósł 25,45 TWh, co stanowi 24,22% łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na gaz w roku 2014. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktu GAS_BASE_Y-15 dla wszystkich transakcji wyniosła 110,46 PLN/MWh.

Wolumen obrotu na kontraktrach w dostawie rocznej (GAS_BASE_Y) łącznie wyniósł 39,86 TWh, co stanowi 37,94% łącznego wolumenu na parkiecie RTT w zakresie instrumentów na gaz w roku 2014. Roczna średnioważona wolumenem cena transakcyjna dla kontraktów typu GAS_BASE_Y dla wszystkich transakcji wyniosła 112,15 PLN/MWh.

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w 2014 roku ukształtował się na poziomie 36,02 TWh oraz 2455 toe – co w zakresie energii elektrycznej stanowi spadek w porównaniu do roku 2013 o 8,31% (39,29 TWh w roku 2013).

W skali miesiąca najwyższy wolumen obrotów odnotowano w grudniu, kiedy to ilość praw majątkowych będących przedmiotem transakcji zawartych na RPM osiągnęła wartość 6,40 TWh. Najniższą aktywność na parkiecie RPM odnotowano w maju. Wówczas ilość praw majątkowych będących przedmiotem transakcji osiągnęła 1,77 TWh.

W 2014 roku najbardziej płynnym kontraktem na RPM był kontrakt PMOZE_A - łączny obrót w 2014 roku wyniósł 32,11 TWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych - 6,96 TWh oraz transakcje pozasesyjne - 25,16 TWh.

Zielone certyfikaty (PMOZE_A)

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w 2014 roku ukształtował się na poziomie 32, 11 TWh, dając wzrost o 47,17% r/r. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych - 6,96 TWh oraz pozasesyjne - 25,15 TWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w 2014 roku, wyniosła 197,11 PLN/MWh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji - 186,53 PLN/MWh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych - 202,54 PLN/MWh.

Żółte certyfikaty (PMGM-2014)

Łączny obrót żółtymi certyfikatami w 2014 roku ukształtował się na poziomie 609 302 MWh, co oznacza spadek o 81,14% w porównaniu z rokiem 2013. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych - 114 906 MWh oraz transakcje pozasesyjne - 494 396 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM-2014, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 105,27 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji wyniosła 105,62 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 105,09 PLN/MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM-2013_P, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 60,88 PLN/MWh. Nie było transankcji sesyjnych.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 53,13 PLN/MWh. Transakcje pozasesyjne nie miały miejsca.

Czerwone certyfikaty (PMEC-2014)

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami w 2014 roku ukształtował się na poziomie 2,52 TWh, co oznacza spadek o 81,55% w porównaniu z rokiem 2013. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych - 522 028 MWh oraz transakcje pozasesyjne - 2 TWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC-2014, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 10,34 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesjach wyniosła 10,48 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 10,27 PLN/MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 0,61 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesjach wyniosła 0,77 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 0,20 PLN/MWh.

Fioletowe certyfikaty (PMMET_2014)

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami w 2014 roku ukształtował się na poziomie 776 884 MWh, co oznacza wzrost o 38,43% w porównaniu z rokiem 2013. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych - 296 379 MWh oraz transakcje pozasesyjne - 480 504 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET-2014, ze wszystkich transakcji w 2014 roku, wyniosła 60,48 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesjach wyniosła 60,32 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 60,66 PLN/MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 59,52 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesjach wyniosła 59,50 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 59,53 PLN/MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET-2013_P, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 20,82 PLN/MWh. Nie było transakcji pozasesyjnych.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET-2013, ze wszystkich transakcji w 2014 roku wyniosła 27,78 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji wyniosła 31,84 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 27,05 PLN/MWh.

Białe certyfikaty (PMEF)

Łączny obrót na instrumencie PMEF w 2014 roku ukształtował się na poziomie 2455 toe. Całość stanowiły transakcje na sesjach giełdowych, nie zawarto transakcji pozasesyjnych. Średnioważona cena instrumentu PMEF w roku 2014 wyniosła 959,38 PLN/toe. Instrument PMEF jest notowany od 4 listopada 2013 roku. Pierwsza transakcja na instrumencie PMEF miała miejsce 9 stycznia 2014 r.

Grudzień 2014 na TGE

Rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w grudniu 2014 r. wyniósł 16,06 TWh, co oznacza wzrost o 24,34% w stosunku do poprzedniego roku.

Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 13,89 TWh – wzrost o 29,13 proc. w skali rok do roku.

Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 164 845 MWh – wzrost o 0,59 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 172,29 PLN/MWh - spadek w skali m/m o 46,79 PLN.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej w grudniu 2014 r. wzrósł o 113,8% w porównaniu do ubiegłego roku, do poziomu 6,4 TWh, podczas gdy w całym 2014 r. wyniósł 36,0 TWh (spadek o 8,31% w skali rocznej).

W grudniu 2014 r. przybyło kolejnych 25 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. Obecnie znajduje się w nim 2117 członków rejestru.

Rynki gazu

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w grudniu 2014 r. na rynkach gazu wyniósł 8,51 TWh. Oznacza to spadek o 43,47% w skali miesiąca oraz 9-krotny wzrost w skali roku.

Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 1,57 TWh - spadek o 0,75 proc. w skali m/m oraz 25-krotny wzrost w skali roku.

Na rynku terminowym w grudniu ubiegłego roku odnotowano wolumen obrotu na poziomie 6,94 TWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły prawie 8 razy, natomiast w odniesieniu do listopada zmniejszyły się o 48,50%.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies