Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych TGE Drukuj +

Informacja prasowa

  • Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., określający zasady funkcjonowania tego rynku, w tym m.in. porządek obrotu giełdowego, zasady członkostwa, oraz warunki uzyskania statusu animatora rynku wejdzie w życie z dniem 1 czerwca br. 
  • Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.tge.pl/pl/492/dokumenty-do-pobrania-regulacje 
  • TGE planuje uruchomienie rynku finansowego na przełomie III i IV kwartału 2015 r. W pierwszej kolejności do obrotu zostaną wprowadzone kontrakty futures na energię elektryczną.


23 lutego 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. uzyskała zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie giełdy instrumentów finansowych. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nowy rynek powinien zostać uruchomiony w ciągu roku. Zezwolenie to umożliwiło TGE rozpoczęcie konsultacji z rynkiem dotyczących szczegółów nowych instrumentów. Ostatnim krokiem formalno-prawnym przed rozpoczęciem obrotu instrumentami pochodnymi będzie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną.

- Nowe instrumenty pochodne umożliwią uczestnikom rynku organizację polityki energetycznej w jednym miejscu, jak również lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym. Kontrakty futures posłużą także jako narzędzie do zabezpieczania cen energii dając inwestorom długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym – mówi Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Reguły działania Rynku Instrumentów Finansowych na TGE (RIF) będą analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W pierwszej kolejności rozpoczną się notowania kontraktów futures na energię elektryczną, następnie na gaz ziemny.

- Warto podkreślić, że rynek finansowy oparty o ceny paliw cechuje się dużym potencjałem wzrostu. Wyznacznikiem dla nas są rynki skandynawskie, gdzie obroty na rynku finansowym przekraczają produkcję krajową energii od czterech do sześciu razy – dodaje Ireneusz Łazor.

Podmiotami upoważnionymi do uzyskania członkostwa w rynku finansowym prowadzonym przez TGE będą krajowe i zagraniczne instytucje finansowe oraz inne podmioty w tym działające obecnie na giełdzie towarowej przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym. Rozpoczęcie działalności na rynku finansowym TGE wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów członkostwa: uzyskania statusu Członka Giełdy zgodnie z Regulaminem (RIF), uzyskania statusu uczestnika Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) lub podpisania umowy o rozliczenie z uczestnikiem IRGiT oraz złożenie wniosku o dopuszczenie do działania na RIF.

Uruchomienie na TGE rynku finansowego jest naturalnym etapem rozwoju spółki i rozszerzeniem jej oferty produktowej. Rynek energii, który stanie się rynkiem bazowym dla kontraktów terminowych, osiągnął wysoką płynność pozwalającą na zaoferowanie uczestnikom rynku także instrumentów finansowych. Wzrost obrotów na parkietach TGE w ostatnich latach pozycjonuje ją jako jedną z najszybciej rosnących giełd w Europie i najdynamiczniej rozwijającą się giełdę w regionie CEE. Łączny wolumen obrotu na rynkach fizycznych energii elektrycznej Towarowej Giełdy Energii S.A. w 2014 r. wyniósł 186,8 TWh, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia w kraju.

Tekst jednolity Regulaminu znajduje się na stronie internetowej TGE:
http://www.tge.pl/pl/492/dokumenty-do-pobrania-regulacje

 

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies