Pierwsze półrocze 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

  • W pierwszym półroczu 2015 roku łączny wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 89 640 103 MWh i był o 5,41% większy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Skumulowany obrót na Rynku Dnia Następnego w pierwszym półroczu 2015 r. był wyższy od zeszłorocznego o 6,45%. 
  • Łączny obrót na Rynku Terminowym w pierwszym półroczu 2015 r. wzrósł w skali rocznej o 5,25%. Łączny obrót prawami majątkowymi w pierwszym półroczu 2015 r. wzrósł o 96,50% (w stosunku do I półrocza 2014 roku) i wyniósł 34 232 964 MWh.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W pierwszym półroczu 2015 r., łączny wolumen obrotu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego osiągnął poziom 12 882 791 MWh. Na RDB wolumen ten wyniósł 29 125 MWh (spadek o 22,64% r/r), a na RDN 12 853 667 MWh (wzrost o 6,45% r/r). Najniższą średnioważoną cenę na RDN, liczoną jako średnia ważona wolumenem, odnotowano w marcu br. i osiągnęła ona wartość 139,87 PLN/MWh, zaś najwyższa cena miała miejsce w czerwcu - 162,22 PLN/MWh. Z kolei średnioważona cena PEAK ze wszystkich transakcji zawartych na RDN dla godzin od 8 do 22, osiągnęła minimum cenowe w tym półroczu na poziomie 152,15 PLN/MWh, a maksimum 173,32 PLN/MWh. Zarówno ceny BASE i PEAK spadły w stosunku do zeszłego roku.

Porównując II kwartał br. z analogicznym okresem w roku minionym, również obserwujemy wzrost łącznego obrotu na rynku spot (RDB i RDN) o 3,37% - wyniósł on 5 796 728 MWh. Na RDB nastąpił spadek kwartalnego wolumenu o 29,33% - obrót był równy 13 454 MWh, jednak na RDN wolumen wzrósł w porównaniu z II kwartałem 2014 r. o 3,48% wynosząc 5 783 274 MWh.

W czerwcu 2015 r. na RDNiB wolumen obrotu wyniósł 1 730 846 MWh, co oznacza spadek o 0,39 proc. r/r (1 737 701 MWh w czerwcu 2014 r.). Na RDB wolumen obrotu wyniósł 4 232 MWh, spadając o 37,75% w skali rocznej (6 798 MWh w czerwcu 2014 r.).

Na RDN obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w czerwcu 2015 r. 1 726 614 MWh i był niższy o 0,25% w skali roku (1 730 903 MWh w czerwcu 2014 r.). W porównaniu do wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót spadł o 11,96% (1 961 074 MWh w maju 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 162,22 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,27 PLN/MWh). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 173,32 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,02 PLN/MWh).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej 

Łączy wolumen obrotu na rynku terminowym (RTT) energii elektrycznej wyniósł w pierwszym półroczu 2015 roku 76 757 312 MWh i był tym samym większy o 5,25% w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku. Najwyższą średnioważoną cenę dla kontraktu BASE_Y-16 zanotowano w styczniu (177,54 PLN/MWh), a najniższą w czerwcu (162,30 PLN/MWh). Najważniejszym rodzajem kontraktów pozostały kontrakty typu BASE (68 934 605 MWh). Kwartalny obrót energią elektryczną wyniósł 38 174 274 MWh. Oznacza to wzrost o 0,63% w stosunku do analogicznego kwartału sprzed roku. W II kwartale 2015 r. wolumen obrotu kontraktami z grupy BASE wyniósł 34 427 877 MWh, co stanowi ponad 90% całkowitego wolumenu obrotu.

Obrót energią elektryczną na RTT w czerwcu 2015 roku osiągnął wartość 10 626 332 MWh, co oznacza spadek o 29,28% w skali rocznej (15 026 222 MWh w czerwcu 2014 r.). Wolumen na RTT w czerwcu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 10,84% (11 918 694 MWh w maju 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł w czerwcu 6 122 448 MWh. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 162,30 PLN/MWh (spadek m/m o 0,80 PLN/MWh). Łączny wolumen obrotu na tym instrumencie na koniec półrocza br. wyniósł 62 225 856 MWh.

Rynek Praw Majątkowych


Zielone certyfikaty

Wolumen obrotu instrumentem PMOZE_A wyniósł w pierwszym półroczu br. 14 472 523 MWh, spadając o 14,36% względem analogicznego okresu zeszłego roku. Obrót sesyjny wyniósł 2 744 154 MWh, a pozasesyjny 11 728 369 MWh. Średnioważona cena PMOZE_A łącznie z transakcji sesyjnych i pozasesyjnych była najniższa w maju (149,40 PLN/MWh), a najwyższa w lutym (176,69 PLN/MWh).

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami w II kwartale 2015 roku wynosił 5 809 099 MWh i był o 5,78% mniejszy niż w II kwartale 2014 roku. Wolumen obrotu sesyjnego wyniósł 1 128 061 MWh, a pozasesyjnego 4 681 038 MWh. Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w czerwcu 2015 r. wyniósł 1 693 017 MWh, co oznacza spadek o 19,85% r/r. Wolumen obrotu na sesji wyniósł 359 283 MWh, a poza sesją 1 333 734 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 111,56 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 175,87 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.

W porównaniu do czerwca roku 2014 średnia cena PMOZE_A spadła o 17,59% (z 196,85 do 162,22 PLN/MWh). Tylko dla transakcji sesyjnych spadek w tym okresie wyniósł 37,49%.


Żółte certyfikaty
Łączny obrót żółtymi certyfikatami w pierwszym półroczu 2015 wyniósł 3 107 328 MWh. Jest to wartość wielokrotnie wyższa od obrotu w 2014 roku (320 MWh). Obrót dla instrumentu PMGM-2014 wyniósł 2 921 648 MWh, a PMGM-2015 185 680 MWh. Obrót sesyjny PMGM-2014 wyniósł 673 605 MWh, a pozasesyjny 2 248 043 MWh. Średnioważona cena PMGM-2014 była najniższa w marcu (105,47 PLN), a najwyższa w maju (107,30 PLN).
Wolumen obrotu żółtymi certyfikatami w II kwartale 2015 roku wynosił 814 668 MWh. Ponad 189 253 MWh zakupiono na sesji, a 625 414 MWh poza sesją.

Łączny obrót żółtymi certyfikatami na instrumencie PMGM-2014 w czerwcu 2015 r. wyniósł 11 167 MWh. Znacznie wyższy wolumen odnotowano na instrumencie PMGM-2015 – 154 885 MWh. Na wolumen PMGM-2015 złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (17 396 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (137 489 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2015 z transakcji sesyjnych wyniosła 115,37 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 116,98 PLN/MWh.


Czerwone certyfikaty
W pierwszej połowie 2015 roku łączny wolumen obrotu czerwonymi certyfikatami wyniósł 16 383 641 MWh. Składały się na to transakcje sesyjne (2 528 820 MWh) i pozasesyjne (13 854 821 MWh). Obrót dokonywał się głównie na instrumencie PMEC-2014 (14 769 676 MWh). W obrocie był także instrument PMEC-2015, dla którego zawarto transakcje na wolumen 1 613 964 MWh. Najniższą średnioważoną cenę PMEC-2014 zanotowano w czerwcu i było to 10,19 PLN/MWh. Najwyższą z kolei zanotowano w kwietniu i wynosiła ona 10,79 PLN/MWh.

Wolumen obrotu czerwonymi certyfikatami w II kwartale 2015 roku wynosił 8 771 515 MWh i był znacznie większy niż obrót w II kwartale 2014 roku (3 000 MWh). Na sesji zawarto transakcje o wolumenie 855 230 MWh, a poza sesją 7 916 285 MWh.

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami na instrumencie PMEC-2014 w czerwcu 2015 r. wyniósł 18 820 MWh, zaś na PMEC-2015 1 513 964 MWh. Na wolumen PMEC-2015 złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (62 080 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (1 451 884 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2015 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,72 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,53 PLN/MWh.


Fioletowe certyfikaty
Łączny wolumen obrotu fioletowymi certyfikatami w pierwszym półroczu 2015 wyniósł 269 472 MWh. Wolumen transakcji sesyjnych wynosił 113 604 MWh, a pozasesyjnych 155 868 MWh. Obrót instrumentami PMMET-2014 stanowił zdecydowaną większość i wynosił 264 798 MWh. Wolumen obrotu instrumentami PMMET-2015 wynosił 4 674 MWh. Średnioważone ceny instrumentów PMMET-2014 zawierały się w przedziale od 61,52 PLN/MWh do 62,08 PLN/MWh.

W II kwartale 2015 obrót fioletowymi certyfikatami wynosił 60 577 MWh. Zawierają się w tym transakcje sesyjne o wolumenie 24 922 MWh, jak i pozasesyjne o wolumenie 35 655 MWh.

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami na instrumencie PMMET-2014 w czerwcu 2015 r. wyniósł 5 876 MWh, zaś na instrumencie PMMET-2015 4 659 MWh. Na wolumen PMMET-2014 złożył się obrót 5 855 MWh w transakcjach sesyjnych oraz 21 MWh w transakcjach pozasesyjnych. Na wolumen PMMET-2015 z kolei – 4 324 MWh na sesji i 335 MWh poza sesją. Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 61,98 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 58,54 PLN/MWh. Analogiczne ceny dla instrumentu PMMET-2015 wyniosły z kolei 61,78 PLN/MWh na sesji i 60,50 PLN/MWh poza sesją.


Białe certyfikaty
Łączny półroczny obrót białymi certyfikatami (instrument PMEF) wyniósł 15 323 toe. Składały się na to w większości transakcje sesyjne (13 427 toe), ale także transakcje pozasesyjne (1 896 toe). Średnioważona cena była najwyższa w styczniu i wynosiła 969,09 PLN, z kolei w marcu cena była najniższa i wynosiła 923,70 PLN.


Obrót białymi certyfikatami spadł w drugim kwartale bieżącego roku i wyniósł jedynie 989 toe, w porównaniu do 14 334 toe w pierwszym kwartale. Transakcje zostały zawarte wyłącznie podczas sesji. Łączny obrót białymi certyfikatami w czerwcu 2015 r. wyniósł 530 toe. Transakcje odbywały się w czerwcu wyłącznie na sesjach giełdowych. Średnioważona cena dla instrumentu PMEF z transakcji sesyjnych wyniosła 945,76 PLN/toe.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia na koniec czerwca br. było 2298 podmiotów.
Bieżący rok zapowiada rekord pod względem liczby firm przyjętych do rejestru. W przeciągu pierwszego półrocza zarejestrowano 181 nowych podmiotów, co stanowi 71% liczby członków, przyjętych przez cały rok 2014. W samym czerwcu br. przybyło ich 15.


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies