Pierwsi Maklerzy Giełdowi Rynku Instrumentów Finansowych TGE Drukuj +

Informacja prasowa


W dniu 10 września br. TGE przeprowadziła pierwszy egzamin dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych. Uprawnienia maklera uzyskało pięć osób.

W skład Komisji egzaminacyjnej weszli Przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Związku Maklerów i Doradców. Egzamin został poprzedzony szkoleniem z zakresu znajomości przepisów obowiązujących na Rynku Instrumentów Finansowych, w tym przepisów dotyczących zawierania transakcji i praktycznej obsługi systemów informatycznych.
Makler Giełdowy jest osobą reprezentującą oraz upoważnioną do zawierania transakcji giełdowych w imieniu Członków Giełdy. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym upoważnia do wpisania przedstawiciela Członka Giełdy na listę Maklerów Giełdowych na RIF.

Korzyści dla uczestników
Jednym z motywów uruchomienia RIF przez TGE jest spełnienie oczekiwań Członków Giełdy oraz instytucji finansowych. Oferta RIF powstala w trakcie szeregu konsultacji TGE z rynkiem, w tym ankiety dotyczącej budowy i zasad funkcjonowania nowo tworzonego rynku. Kontrakty futures będą dla uczestników produktem elastycznym w zarządzaniu, pełniącym rolę narzędzia do zabezpieczania cen energii.

Pochodne instrumenty finansowe dostępne na TGE umożliwią przede wszystkim:

  • organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
  • lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym 
  • zabezpieczanie przed ryzykiem zmian cen energii – inwestorzy uzyskają długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym.

Jak zacząć?
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa w Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.

Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE odbywać się będzie na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT). Reguły działania Rynku Instrumentów Finansowych TGE będą analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w Rynku Instytucji Finansowych TGE zachęcamy do składania wniosków, dostępnych na stronie: http://www.tge.pl/pl/493/czlonkostwo-w-rif

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies