Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

Informacja prasowa

  • W trzecim kwartale 2015 r. łączny wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 38 123 847 MWh i był o 11,50 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skumulowany wolumen trzech kwartałów wyniósł natomiast 127 763 951 MWh, spadając o zaledwie 0,28 proc. w skali rocznej.
  • W samym wrześniu wolumen transakcji zawartych na rynku spot i terminowym wyniósł 13 629 242 MWh. W skali roku oznacza to spadek o 2,78 proc., jednak w stosunku do ubiegłego miesiąca przekłada się na wzrost o 20,84%.  
  • Skumulowany obrót na rynku spot po trzech kwartałach br. był najwyższy w historii notowań na TGE. W samym trzecim kwartale jego wolumen osiągnął poziom 5 394 886 MWh.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu we wrześniu 2015 r. wyniósł 11 963 768 MWh, wzrastając o 25,11 proc. w porównaniu z sierpniem br.  
  • Rejestr Świadectw Pochodzenia po trzech kwartałach liczy aż 166 członków. Oznacza to historyczny wzrost w skali roku. W minionym kwartale w poczet RŚP przyjęto 85 członków, z czego 21 we wrześniu.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej


Obrót energią elektryczną w trzecim kwartale na RDNiB wyniósł 5 394 886 MWh. Porównując trzeci kwartał br. z analogicznym okresem w roku minionym, zaobserwowano spadek łącznego obrotu na rynku spot (RDB i RDN) o 2,08 proc. (5 509 727  MWh w trzecim kwartale 2014 r.). Na RDB nastąpił spadek kwartalnego wolumenu o 38,20 proc. - obrót w trzecim kwartale 2015 r. był równy 17 834 MWh (28 856 MWh w trzecim kwartale 2014 r.), zaś na RDN wolumen spadł w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. o 1,89 proc. wynosząc 5 377 052 MWh (5 480 870 MWh w trzecim kwartale 2014 r.). Jednak skumulowany obrót na rynku spot po trzech kwartałach br. był najwyższy w historii notowań na TGE, z wynikiem18 230 719 MWh.

Po trzech kwartałach najniższą średnioważoną cenę na RDN, liczoną jako średnia ważona wolumenem, odnotowano w marcu br. i osiągnęła ona wartość 139,87 PLN/MWh, zaś najwyższa cena miała miejsce w sierpniu – 177,68 PLN/MWh. Średnioważona cena PEAK (ze wszystkich transakcji zawartych na RDN dla godzin od 8 do 22) również osiągnęła minimum cenowe w marcu (na poziomie 152,15 PLN/MWh), a maksimum w sierpniu (200,18 PLN/MWh). Zarówno ceny wrześniowe BASE, jak i PEAK spadły w stosunku do roku ubiegłego.

We wrześniu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł  1 665 474 MWh, co oznacza spadek o 5,10 proc. r/r (1 754 981 we wrześniu 2014 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 3 740 MWh, co przekłada się na spadek o 65,98 proc. r/r (10 996 MWh we wrześniu 2014 r.) oraz o 17,43 proc. m/m
(4 530 MWh w sierpniu 2015 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł we wrześniu 2015 r. 1 661 734 MWh i był niższy o 4,72 proc. w skali roku (1 743 985 MWh we wrześniu 2014 r.). W porównaniu do wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót był niższy o 2,89 proc. (1 711 129 MWh w sierpniu 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 175,66 PLN/MWh (spadek m/m o 2,02 PLN/MWh). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 196,41 PLN/MWh (spadek m/m o 3,77 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na RTT w trzecim kwartale wyniósł 32 728 961 MWh. Oznacza to spadek o 12,88 proc. w stosunku do analogicznego kwartału sprzed roku (37 567 081 MWh). Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł w trzecim kwartale 2015 r. 17 901 792 MWh (22 154 040 MWh w trzecim kwartale 2014 r.).

Po dziewięciu miesiącach najwyższą średnioważoną cenę dla kontraktu BASE_Y-16 odnotowano w styczniu (177,54 PLN/MWh), a najniższą we wrześniu (156,49 PLN/MWh).Średnioważona cena tego kontraktu spadała dotychczas z miesiąca na miesiąc w całym roku 2015.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym we wrześniu 2015 r. wyniósł 11 963 768 MWh, co oznacza spadek o 2,44 proc. r/r (12 263 321 MWh we wrześniu 2014 r.). Wolumen na RTT we wrześniu br. był wyższy w porównaniu z poprzednim miesiącem o 25,11 proc. (9 562 973 MWh w sierpniu 2015 r.).

Wolumen obrotu dla kontraktu BASE_Y-16 wyniósł we wrześniu 7 079 904 MWh, w porównaniu do 5 033 232 MWh w sierpniu br. Wolumen ten stanowił 59 proc. obrotu na RTT dla energii elektrycznej we wrześniu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 156,49 PLN/MWh (spadek m/m o 1,27 PLN/MWh).

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami w trzecim kwartale 2015 r. wynosił 4 483 382 MWh i był o 24,40 proc. mniejszy niż w trzecim kwartale 2014 r. (5 930 748 MWh). Wolumen obrotu sesyjnego wyniósł 1 605 072 MWh, a pozasesyjnego 2 878 311 MWh. Po dziewięciu miesiącach średnioważona cena PMOZE_A z transakcji sesyjnych była najniższa w lipcu (105,17 PLN/MWh), a najwyższa w styczniu (157,42 PLN/MWh).
Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A we wrześniu 2015 r. wyniósł 1 624 995 MWh, co oznacza spadek o 23,90 proc. r/r. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 683 764 MWh, a pozasesyjny 941 230 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 114,69 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 148,84 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.

Żółte certyfikaty

Wolumen obrotu żółtymi certyfikatami w trzecim kwartale 2015 r. wynosił 2 132 245 MWh i był prawie 18-krotnie wyższy niż w trzecim kwartale 2014 r. (119 210 MWh). Obrót sesyjny stanowił 213 564 MWh, a 1 918 681 MWh zakupiono poza sesją.

Średnioważona cena sesyjna PMGM-2015 była najniższa w lipcu (116,68 PLN/MWh),
a najwyższa we wrześniu (117,57 PLN/MWh).

Łączny obrót na instrumencie PMGM-2015 we wrześniu 2015 r. wyniósł 605 393 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (89 000 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (516 392 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2015 z transakcji sesyjnych wyniosła 117,57 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 114,91 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty

Wolumen obrotu czerwonymi certyfikatami w trzecim kwartale 2015 r. wynosił 5 110 298 MWh i był ponad 9-krotnie większy niż obrót w trzecim kwartale 2014 r. (535 077 MWh). Na sesji zawarto transakcje o wolumenie 1 638 237 MWh, a poza sesją 3 472 061 MWh.

Średnioważona cena sesyjna instrumentu PMEC-2015 była najniższa w lipcu (10,59 PLN/MWh), a najwyższa we wrześniu (10,68 PLN/MWh).

Łączny obrót na instrumencie PMEC-2015 wyniósł we wrześniu 2015 r. 2 380 432 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (516 642 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (1 863 789 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2015
z transakcji sesyjnych wyniosła 10,68 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,32 PLN/MWh.

Fioletowe certyfikaty

W trzecim kwartale 2015 r. obrót fioletowymi certyfikatami wyniósł 122 038 MWh i był niższy o 24,16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (160 906 MWh). Zawierają się w tym transakcje sesyjne o wolumenie 46 706 MWh, jak i pozasesyjne o wolumenie 75 332 MWh.

Średnioważona cena sesyjna instrumentu PMMET-2015 była najniższa w lipcu (61,18 PLN/MWh), a najwyższa we wrześniu (61,82 PLN/MWh).

Łączny obrót na instrumencie PMMET-2015 we wrześniu 2015 r. wyniósł 25 507 MWh.
Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (7 339 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (18 168 MWh). Średnioważona cena transakcji sesyjnych wyniosła 61,82 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 61,75 PLN/MWh.

Białe certyfikaty

Obrót białymi certyfikatami w trzecim kwartale bieżącego roku wyniósł 6 168 toe.
W analogicznym okresie ubiegłego roku nie odnotowano obrotu na tym instrumencie. Wolumen transakcji sesyjnych wyniósł 4 897 toe przy średnioważonej kwartalnej cenie 959,94 PLN/toe.

We wrześniu nie odnotowano obrotu na instrumencie PMEF.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia na koniec września br. było 2383 podmiotów.

W trzecim kwartale 2015 roku, w poczet członków RŚP przyjęto 85 podmiotów (27 w lipcu, 37 w sierpniu, 21 we wrześniu).

Po trzech kwartałach zarejestrowano w RŚP 266 podmiotów, co stanowi nie tylko rekord skumulowanej liczby rejestracji na koniec września, ale również rekord rocznej liczby przyrostu członków, który został osiągnięty już pod koniec trzeciego kwartału. W całym 2014 r. w RŚP przybyło 255 nowych członków. Średnie roczne tempo przyrostu liczby członków RŚP wyniosło od 2010 r. 14 proc.

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies