Nowy instrument na Rynku Dnia Następnego Gazu Drukuj +

Nowy instrument na Rynku Dnia Następnego Gazu

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany do Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2016 r. i polegają na:

•  rozpoczęciu notowań na Rynku Dnia Następnego gazu w zakresie instrumentów SGT dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał – Europa,
•  wprowadzeniu nowego indeksu dla transakcji na instrumentach SGT – TGEsgtDA,
•  zmianie dotychczasowego kodu indeksu POLPXgas na kod TGEgasDA.
Rozpoczęcie notowań na RDNg dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych, polega na wprowadzeniu do obrotu giełdowego nowego instrumentu SGT_BASE_DD-MM-RRRR. Transakcje zawarte na tym instrumencie będą dotyczyły realizacji dostaw gazu ziemnego wysokometanowego przesyłanego w obszarze SGT.

Z dniem 1 marca 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał – Europa (IRiESP-SGT), przewidujące wprowadzenie punktu wirtualnego umożliwiającego realizację transakcji zawieranych w zakresie instrumentów SGT na giełdzie towarowej prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Zgodnie z IRiESP-SGT, usługi przesyłania świadczone będą na podstawie osobnej Umowy przesyłowej oraz przydziału przepustowości (PP) lub przydziału zdolności (PZ). Każdy podmiot, który będzie chciał zawierać transakcje w zakresie instrumentów SGT jest zobowiązany do uzyskania przydziału zdolności dla punktu wirtualnego dla SGT (PZ – SGT). Wnioski o świadczenie usług przesyłania SGT są dostępne na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podmioty dopuszczone do działania na RDNiBg, w celu zawierania transakcji giełdowych w zakresie instrumentów SGT powinny przedłożyć TGE zaktualizowane oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy przesyłowej z OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie obszaru bilansowania SGT.

Szczegółowe Zasady Obrotu i Rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2016 r. uwzględniającym powyższe zmiany są dostępne w zakładce REGULACJE

Pełna treść IRiESP-SGT jest dostępna pod adresem: http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Członków Giełdy:

+48 22 341 99 66,  bcg@tge.pl.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies