Powołanie „Komitetu NEMO“ do kierowania wspólnymi obowiązkami NEMO wynikającymi z CACM Przedłożenie planu MCO krajowym organom regulacji Drukuj +

Powołanie „Komitetu NEMO“ do kierowania wspólnymi obowiązkami NEMO wynikającymi z CACM
Przedłożenie planu MCO krajowym organom regulacji


9 czerwca 2016 r. | Europejskie giełdy energii prowadzące rynki spot, które zostały wyznaczone jako NEMO (Nominowani Operatorzy Rynku Energii) powołali „Komitet NEMO“, którego zadaniem będzie realizacja wspólnego obowiązku w zakresie dalszego rozwoju i prowadzenia jednolitego europejskiego rynku dnia następnego i bieżącego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia CACM (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi).

W dniu 14 kwietnia 2016 r., Komitet NEMO reprezentujący wszystkich 19 NEMO z całej Europy przekazał krajowym organom regulacji oraz ACER plan nakreślający sposób wspólnego powołania i wykonywania funkcji Operatora Połączonych Rynków (MCO) (dalej „Plan MCO“). Plan MCO określa szczegółowo zasady zarządzania i współpracy pomiędzy NEMO oraz dokładnie definiuje relacje z innymi podmiotami. Omawia również przechodzenie od aktualnych inicjatyw market coupling dla rynków dnia następnego i bieżącego do jednolitego mechanizmu market coupling dla tych rynków, który stanowi fundament docelowego europejskiego modelu dla energii elektrycznej. W najbliższych miesiącach krajowe organy regulacji 26 zaangażowanych państw członkowskich UE (wszystkich poza Cyprem i Maltą, które to kraje pozostają obecnie poza mechanizmem market coupling ze względu na ich położenie geograficzne) przeanalizują tę propozycję. Po zatwierdzeniu Planu MCO przez krajowe organy regulacji, NEMO przewidują jego wdrożenie w maksymalnym okresie 12 miesięcy.

Komitet NEMO został powołany na mocy dobrowolnej umowy o współpracy pomiędzy NEMO jako rozwiązanie umożliwiające terminowe i sprawne zarządzanie wykonywaniem ich wspólnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia CACM.  Po wejściu w życie umowy o współpracy zawartej pomiędzy NEMO, Komitet NEMO wybrał w dniu 6 maja Andrew Claxtona (EPEX SPOT) na swojego pierwszego Przewodniczącego, powierzając mu ten mandat na sześć miesięcy. Jego zadaniem będzie usprawnienie prac Komitetu NEMO, jak również prowadzenie rozmów z krajowymi organami regulacji, OSP i innymi interesariuszami związanymi z procesem wdrożenia Rozporządzenia CACM lub nim zainteresowanymi.

Rozporządzenie CACM powierza wspólnie wszystkim NEMO, mający krytyczne znaczenie obowiązek stworzenia i obsługiwania funkcji MCO, obejmującej podstawowy proces kojarzenia zleceń i wyznaczania cen w ramach mechanizmu market coupling. Od grudnia 2015 roku wyznaczeni NEMO prowadzili wspólne prace mające na celu wprowadzenie nowych ustaleń i przedłożenie Planu MCO w ambitnym terminie 4 miesięcy nałożonym przez Rozporządzenie CACM.  

Komitet NEMO działa obecnie w formie przejściowej, udział jest dobrowolny, a prace koncentrują się na opracowaniu metodologii wymaganych od NEMO w najbliższych miesiącach. Po zatwierdzeniu Planu MCO, Komitet NEMO obejmie bardziej formalną, całościową odpowiedzialność za wdrożenie i działanie funkcji MCO.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies