3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE Drukuj +

3000 członków Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE

•    Rejestrowi Świadectw Pochodzenia TGE zaufało już 3000 firm. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
•    Dynamice rozwoju członkostwa RŚP towarzyszą rosnące wolumeny energii. 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tysiące toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny przeszło jedenastoletniej działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) został uruchomiony na TGE w październiku 2005 roku, jako integralny element systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Umożliwia on handel świadectwami pochodzenia w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, a także identyfikację wytwórców oraz przysługujących im świadectw pochodzenia. Rejestr obejmuje sześć instrumentów powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, a także tą, która została zaoszczędzona przez odbiorców i producentów oraz podczas przesyłu.

RŚP skupia obecnie skupia 3000 podmiotów: od wielkich spółek energetycznych i przemysłowych odbiorców energii poprzez jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, związki komunalne oraz producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Liczba świadectw pochodzenia wczytanych do systemu od uruchomienia Rejestru do stycznia 2017 r. odpowiada 355 TWh kolorowej energii - 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tys. toe z efektywności energetycznej.

„Trzy tysiące podmiotów i 355 TWh kolorowej energii to efekt zaufania członków Rejestru do Towarowej Giełdy Energii. Dziękujemy za ten czas budowania rynku, jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za jego rozwój i promowanie takich rozwiązań, które przyniosą korzyści jego uczestnikom i przyczynią się do stworzenia optymalnego modelu rynku energii w Polsce”. – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu TGE.

Energo-odnawialni rosną w siłę

Rejestr Świadectw Pochodzenia skupia podmioty, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii lub ograniczyły jej zużycie. Dlatego wśród beneficjentów RŚP znajdują się nie tylko firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.

Aby zostać członkiem RŚP należy:

•    Wybrać dom maklerski do reprezentacji na TGE
•    Złożyć wniosek o uzyskanie statusu członka RŚP wraz z potrzebnymi załącznikami
•    Określić osoby upoważnione do reprezentowania spółki w kontaktach z RŚP oraz zakres ich uprawnień
•    Przesłać komplet dokumentów na adres Biura Rejestrów TGE: rejestr@tge.pl.

Szczegółowy Regulamin RŚP, wzory dokumentów i załączników oraz lista domów maklerskich dostępne są pod adresem: https://www.tge.pl/pl/4/rejestr-swiadectw-pochodzenia-rsp

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies