Towarzystwo Obrotu Energią i Towarowa Giełda Energii w dn. 8 marca 2017 r. wspólnie zorganizowali debatę nt. Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce. Drukuj +

Towarzystwo Obrotu Energią i Towarowa Giełda Energii w dn. 8 marca 2017 r. wspólnie zorganizowali debatę nt. Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce.

Najważniejsze wnioski z dyskusji:

 1. Implementacja MiFID II do polskiego porządku prawnego do 3 lipca 2017 r. W przypadku opóźnienia legislacyjne zabezpieczenie możliwości prowadzenia przez giełdę towarową „linii biznesowej” odpowiadającej OTF pod nadzorem KNF.
 2. Wprowadzenie OTF do polskiego porządku prawnego - możliwość prowadzenia OTF przez spółkę prowadzącą giełdę towarową. 
 3. Przekształcenie Rynku Terminowego Towarowego TGE w OTF - możliwość przeniesienia transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zorganizowaną platformę obrotu (OTF).
 4. Możliwość rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na OTF przez Giełdową Izbę Rozrachunkową.
 5. Wprowadzenie przepisów przejściowych gwarantujących rozliczenie transakcji z RTT TGE zawartych przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących w momencie zawarcia transakcji / przez Giełdową Izbę Rozrachunkową. Zaliczenie na poczet wykonania obliga na energię elektryczną i gaz transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r.
 6. Rozszerzenie katalogu platform obrotu dla obliga na gaz i energię elektryczną, aby możliwa była jego realizacja przez wszystkie instrumenty z fizyczną dostawą dostępne na TGE, tj. rynek spot na giełdzie towarowej, OTF i Rynek Instrumentów Finansowych.
 7. Podejmowanie działań w celu utrzymania i rozwoju płynności, transparentności oraz cenotwórczej roli TGE na rynkach energii elektrycznej i gazu.
 8. Udział uczestników rynku w procesie wypracowania regulacji prawnych – implementacji MiFID II.
 9. Współpraca KNF i URE szczególnie w zakresie ustalania limitów pozycji na rynku terminowym energii elektrycznej i gazu.
 10. Określenie zasad stosowania tzw. wyłączenia dla działalności dodatkowej, odpowiadające specyfice funkcjonowania rynków energetycznych, a w szczególności: terminów złożenia wniosku, dokładnego określenia zakresu pojęcia „zlecenie klienta” oraz jednoznacznego potwierdzenia statusu transakcji zawartych przed 3 stycznia 2018 r. na potrzeby kalkulacji testów - działalności transakcyjnej i głównej.

Prezentacje:

 1. Prezentacja TGE MIFID2
 2. Prezentacja TOE MIFID2

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies