Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT z dnia 09.06.2017 Drukuj +

Uprzejmie informujemy, iż 13 czerwca 2017 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uzyskała kolejną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017 r.  – będącą odpowiedzią na wspólny wniosek TGE i grupy firm, uczestników rynku, potwierdzającą stanowisko TGE w kwestii prawidłowości opodatkowania VAT usług świadczonych przez TGE podstawową stawką VAT, w zakresie opłat giełdowych dotyczących transakcji zawieranych na Rynku Praw Majątkowych, Rynku Terminowym Towarowym TGE oraz opłaty z tytułu prowadzenia przez TGE Rejestru Świadectw Pochodzenia.
 
W wydanej interpretacji, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:
 
- opłaty za usługi świadczone przez TGE w związku z organizowaniem obrotu i zawieraniem transakcji na Rynku Towarowym Energii Elektrycznej i Gazu, Rynku Praw Majątkowych oraz z usługi w zakresie prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia, podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT (nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT).
 
- Kontrahenci TGE, którzy otrzymali faktury korygujące oraz otrzymują faktury bieżące związane z w/w usługami świadczonymi przez TGE, mają prawo od odliczenia podatku VAT z tych faktur (przy spełnieniu pozostałych wymogów do odliczenia podatku wynikających z ustawy o VAT).
 
- Prawo do odliczenia w ujęciu czasowym limitowane jest wyłącznie 5-letnim okresem przedawnienia dla zobowiązań podatkowych, tj. okresem przekraczającym 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 
W efekcie podkreślić należy, iż zasadność decyzji TGE o skorygowaniu rozliczeń w podatku VAT z tytułu wymienionych usług, świadczonych w okresie od listopada 2011 r. (dla których obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2011 r., a termin płatności podatku przypadał w dniu 25 stycznia 2012 r. ) do grudnia 2016 r., jak też zastosowania stawki podstawowej VAT dla tych usług począwszy od stycznia 2017 r., została potwierdzona przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Pełna treść  "Interpretacji Dyrektora Informacji Skarbowej z dnia 09 czerwca 2017 r. o  sygnaturze 0114-KDIP4.4012.126.2017.2.AS"
 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies