Rok 2017 najlepszym rokiem w historii obrotu gazem ziemnym na TGE Drukuj +

Rok 2017 najlepszym rokiem w historii obrotu gazem ziemnym na TGE

Podsumowanie roku 2017 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2017 roku 138 656 413 MWh, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii Towarowej Giełdy Energii. Przesądził o tym rekordowy wolumen na rynku terminowym, w wysokości 114 664 140 MWh.
•    Rekord odnotowano również na Rynku Praw Majątkowych, gdzie roczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 399 863 toe, wzrastając o 27 proc. w skali roku.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2017 roku 111 656 505 MWh, co oznacza spadek o 11,8 proc. w stosunku do roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł o 8,6 proc. do poziomu 25 246 105 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 25 155 500 MWh, malejąc o 8,7 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego 90 605 MWh, wzrastając o 27,0 proc. Spadek o 12,7 proc. miał miejsce na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), gdzie wolumen obrotu wyniósł 86 410 400 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 13 321 363 MWh – o 51,2 proc. więcej niż w grudniu roku 2016. Obrót na RTT obejmował 10 790 751 MWh (wzrost o 74,4 proc. r/r), a na rynku spot – 2 530 612 MWh (spadek o 3,7 proc. r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2017 na poziomie 157,96 zł/MWh, malejąc o 3,78 zł/MWh względem roku 2016. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 146,52 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 25,30 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła w całym 2017 roku 167,50 zł/MWh, co oznacza wzrost o 8,24 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-17 w roku 2016. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-18 wzrosła względem listopada o 3,43 zł/MWh, do poziomu 177,63 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2017 wyniósł 138 656 413 MWh, co oznacza wzrost r/r o 21,1 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 992 273 MWh, malejąc względem roku 2016 o 2,5 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 19 265 136 MWh (spadek o 1,9 proc.), a na RDBg 4 727 137 MWh (spadek o 4,7 proc.). O 27,6 proc., do poziomu 114 664 140 MWh, wzrósł natomiast wolumen obrotu na RTT, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii TGE.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 7 562 098 MWh – o 40,7 proc. mniej niż w grudniu roku 2016. Obrót na RTT obejmował 5 419 698 MWh, a na rynku spot – 2 142 400 MWh.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2017 roku 83,66 zł/MWh, czyli o 12,50 zł/MWh więcej niż w roku 2016. Analogiczna cena grudniowa wzrosła w skali miesięcznej o 1,64 zł/MWh, do poziomu 93,60 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła w 2017 roku 81,79 zł/MWh, czyli o 7,29 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-17 w roku 2016. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-18 wyniosła 87,61 zł/MWh, a więc o 0,66 zł/MWh więcej niż w listopadzie.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 092 597 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2016 o 16,7 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 5 188 830 MWh – o 29,0 proc. więcej niż w grudniu roku 2016.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w roku 2017 na poziomie 30 055 941 MWh, a więc o 23,6 proc. wyższym niż w roku 2016. Wolumen zielonych certyfikatów kontraktowany na sesjach RPM wyniósł 10 031 341 MWh (wzrost r/r o 35,9 proc.), a w ramach instrumentów na RTT – 1 070 000 MWh (wzrost r/r o 121,5 proc.).

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2017 roku dla instrumentu PMOZE_A 38,83 zł/MWh, czyli o 34,80 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2016. W grudniu cena ta wzrosła względem listopada o 3,14 zł/MWh, do poziomu 44,94 zł/MWh.

Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMOZE-BIO w 2017 – pierwszym pełnym roku notowań tego instrumentu - wyniosła 333,97 zł/MWh. W grudniu cena wzrosła m/m o 1,47 zł/MWh i osiągnęła poziom 317,95 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2017 wyniósł 399 863 toe. Oznacza to najlepszy wynik w historii notowań na TGE i wzrost r/r o 27 proc. Obrót sesyjny dla instrumentu PMEF wyniósł 235 853 toe, a średnioważona cena roczna na sesjach spadła r/r o 283,99 zł/toe, do poziomu 693,36 zł/toe. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 83,57 zł/MWh i wyniosła 385,56 zł/MWh.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W grudniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 212 402 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,57 zł/MWh. W całym roku 2017 zawarto transakcje o wolumenie 2 548 261 MWh, przy cenie średnioważonej 0,56 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada 2017 r. wyniósł 211,41 zł/t, co stanowi wzrost o 1,27 proc. w stosunku do października 2017 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,27 proc., do 9,57 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 1,23 proc. w tym samym okresie i wynosi 256,65 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 1,92 proc., osiągając wartość 10,62 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do listopada 2016 r. wyniosła 21,92 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,57 proc.) i 47,76 zł/t, albo 22,86 proc., dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,92 zł/GJ (10,64 proc.) i 1,94 zł/GJ (22,35 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec grudnia 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki. Liczba członków Rejestru Świadectw Pochodzenia na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 3 444, w grudniu przybyło 23 członków rejestru. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 330 podmiotów.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies