TGE wprowadza dodatkowe mechanizmy zmniejszające ryzyko rynkowe uczestników Drukuj +

  • 30 października br. Towarowa Giełda Energii wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wahań cen w zleceniach oraz wahań kursów transakcyjnych dla instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie energii elektrycznej i gazu.
  • TGE planuje także wdrożenie nowego narzędzia, tzw. „Fast Market” skierowanego do animatorów rynku.
  • Wprowadzane przez Giełdę zmiany mają za zadanie ustabilizowanie wahań cen oraz ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników.


Mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, Towarowa Giełda Energii wprowadza dodatkowe mechanizmy ograniczające dzienne wahania cen w postaci widełek statycznych oraz dynamicznych. Mechanizmy te zostały wypracowane w drodze kosultacji zarówno z uczestnikami rynku, jak i organami nadzorującymi działalność giełdową.

Widełki statyczne stanowią zakres cen, w przedziale którego uczestnicy rynku mogą składać zlecenia w czasie sesji. Odnoszą się one do wszystkich zleceń składadanych na RTT w zakresie energii elektrycznej i gazu w danym dniu sesyjnym. Widełki statyczne zabezpieczają przed pojawieniem się nierynkowych sygnałów cenowych oraz ewentualnych strat finansowych z nich wynikających.

Widełki dynamiczne ograniczają dzienne wahania kursów transakcyjnych względem kursu odniesienia, co bezpośrednio przekłada się na wartość kursów rozliczeniowych, które brane są pod uwagę przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy określaniu wysokości depozytów zabezpieczających.

TGE planuje również wprowadzić model „Fast Market“ mający na celu ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników, pełniących funkcję animatora. Pozwala on podnieść wymagane „spready“ składanych na rynek zleceń przez animatorów oraz istotnie zmniejszyć ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen. „Fast Market” jest aktywowany, w przypadku  wysokiej zmienności kursów transakcyjnych w trakcie trwania sesji giełdowej. Animator otrzymuje wówczas możliwość inicjowania zlecenia z wykorzystaniem rozszerzonego „spreadu”.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych mechanizmów, tj. widełek statycznych oraz dynamicznych, zostały ujęte w zatwierdzonych przez Zarząd TGE „Warunkach obrotu” obowiązujących dla Rynku Terminowego Towarowego prowadzonym przez TGE w zakresie energii elektrycznej oraz gazu. Dokumenty zostały opublikowane na stronie

www.tge.pl w zakładce Regulacje.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies