Towarowa Giełda Energii wprowadza Program poprawy płynności oparty o nowy model animacji rynku Drukuj +

  • Od 1 lutego 2019 r. Towarowa Giełda Energii uruchamia kompleksowy Program poprawy płynności. Program ten przede wszystkim będzie opierał się o nowy model animacji, który skierowany jest do tych uczestników obrotu, którzy mają w planach podjęcie współpracy z TGE oraz przyjęcie na siebie roli animatora.
  • Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających Członków Giełdy pełniących funkcję animatora na TGE przed ryzykami rynkowymi (m.in. mechanizm „Fast Market”) oraz zachęca do efektywnego animowania poprzez udział w comiesięcznym konkursie na najlepszego animatora (program „Najlepszy Animator”).
  • Wprowadzenie Programu poprawy płynności jest efektem wielomiesięcznej dyskusji z uczestnikami rynku, a także dokonanych uzgodnień z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem funkcji animatora na TGE.


„Nowy model animacji stanowi podstawę Programu poprawy płynności. Uzgodnienia z podmiotami zainteresowanymi pełnieniem roli animatora rynku prowadzone były podczas wielu konstruktywnych spotkań. W trakcie rozmów skupialiśmy się nie tylko na zaproponowaniu atrakcyjnej oferty komercyjnej dla animatorów, ale przede wszystkim na stworzeniu mechanizmów ograniczających ich ryzyka rynkowe, wynikające z prowadzonej na Giełdzie animacji. Animator może dodatkowo liczyć na ograniczający nadmierną dzienną zmienność cen transakcyjnych mechanizm widełek statycznych i dynamicznych oraz możliwość skorzystania ze zwiększonej ilości przyznanych dni urlopu od animacji. Wydaje się, że zamierzony cel został wspólnie osiągnięty i jest wyrazem osiągniętego konsensusu w zasadniczych kwestiach” – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Towarowa Giełda Energii od początku swojego istnienia podejmuje działania mające na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa obrotu, a dzięki prowadzonym konsultacjom z Członkami Giełdy, oferuje rozwiązania usprawniające funkcjonowanie prowadzonych rynków. Nowy Program poprawy płynności, składający się z wielu elementów takich jak „Nowy model animacji” zawierający mechanizm „Fast Market” oraz program „Najlepszy Animator”, czy też pilotażowy program pod nazwą „Maker-Taker”, jest odpowiedzią TGE na bieżącą sytuację na Rynku Terminowym Towarowym, oraz potrzebę zwiększenia płynności instrumentów oferowanych przez Giełdę. Poszczególne elementy Programu poprawy płynności były przedmiotem wielomiesięcznej dyskusji z uczestnikami rynku oraz podmiotami nadzorującymi działalność TGE. Aktywacja nowego modelu animacji nastąpi 1 lutego 2019 r.
 
„Zaproponowany przez TGE nowy model animacji przyniesie wymierne korzyści dla uczestników rynku w postaci m.in. optymalizacji ryzyka rynkowego, uelastycznienia oferty, która zostanie dostosowana do aktywności animatorów oraz możliwości skorzystania z konkurencyjnych rabatów” – mówi Leszek Prachniak, Dyrektor Biura Operacji Giełdowych.

Program poprawy płynności zakłada trzy elementy:

Nowy model umów o animowanie rynku

Z chwilą uruchomienia nowego modelu umów, oferta TGE w zakresie animowania będzie publiczna, także pod kątem wszelkich szczegółowych parametrów produktów giełdowych, w tym maksymalnych spreadów oraz wysokości obniżek opłat transakcyjnych. Każdy z Członków będzie podpisywał umowę na animowanie danego produktu na identycznych warunkach. Podmiot pełniący funkcję animatora, w zależności od wpływu na obrót, będzie otrzymywał obniżkę opłat transakcyjnych dla produktów animowanych w wysokości 50%, 75%, a w przypadku zamknięcia otwartej w danym miesiącu pozycji aż do 97,5%, co przy obecnej opłacie 0,04 zł/MWh stanowi obniżkę do 0,001 zł/MWh.

Mechanizm „Fast Market”

Mechanizm „Fast Market” jest rozwiązaniem przewidzianym w ramach umów z animatorami. Charakteryzuje się on możliwością rozszerzenia maksymalnych spreadów wszystkich animatorów działających na danym instrumencie na czas do końca danej sesji, pod warunkiem, że wystąpiła na niej znaczna zmienność cenowa. W takiej sytuacji maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Rozwiązanie to nie zdejmuje jednak z animatora obowiązku utrzymywania aktywnych zleceń kupna i sprzedaży na danym instrumencie.

Program „Najlepszy Animator”

Program „Najlepszy Animator” ma na celu zachęcenie uczestników rynku do zwiększenia aktywności w zakresie animowania rynku. Podstawowym jego założeniem jest prowadzenie dla każdego miesiąca kalendarzowego rankingu najlepszych animatorów w zakresie kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz. Program przewiduje premiowanie najlepszych wyników poprzez redukcję opłat transakcyjnych w maksymalnej wysokości 20 000 zł miesięcznie. Program łączy się z obniżką opłat związaną z pełnieniem funkcji animatora rynku.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies