Rynek Dnia Następnego Drukuj +

Rynek Dnia Następnego jest pierwszym, uruchomionym w ciągu pół roku od zarejestrowania TGE rynkiem. Rynek ten funkcjonuje od 30 czerwca 2000 roku i jest fizycznym rynkiem spot dla energii elektrycznej.

Jednym z podstawowych jego celów jest kreowanie cen energii elektrycznej dla pozostałych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Jego rolą jest również:

 • umożliwianie uczestnikom rynku wstępne zbilansowanie swoich pozycji kontraktowych
 • umożliwianie pośredniej wyceny wartości przedsiębiorstw energetycznych (przede wszystkim wytwórców) poprzez wycenę produkowanego przez nich towaru, czyli energii elektrycznej
 • generowanie istotnych sygnałów inwestycyjnych w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych

W rozwiązaniu modelowym, miejsce tego rynku, w portfelu zakupowym uczestników rynku energii ,mieści się pomiędzy kontraktami terminowymi z fizyczną dostawą energii a rynkiem dnia bieżącego i ofertami bilansującymi na rynku bilansującym. Zawieranie transakcji na RDN odbywa się w oparciu o:

 • wielkość zapotrzebowania godzinowego z dnia poprzedniego (w rozróżnieniu na dni robocze i świąteczne)
 • charakterystyki godzinowego poboru odbiorców
 • krótkoterminowe prognozy pogody (temperatura, zachmurzenie, siła wiatru - obecnie nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na rosnącą ilość turbin wiatrowych podłączanych do KSE)
 • przewidywalne zmiany w wielkości produkcji i zapotrzebowania na energię (wynikające z awarii systemowych lub u wytwórców, zmiany zapotrzebowania u największych odbiorców lub innych zdarzeń mających wpływ na produkcję i pobór energii elektrycznej)

 

Organizacja obrotu na RDN

Rynek Dnia Następnego na TGE składa się z 24 godzinowych rynków, na których notowane są po jednym rodzaju kontraktu godzinowego. Dodatkowo na rynku RDN notowane są 3 kontrakty blokowe (BASE - kontrakt z dostawą 1 MWh w każdej godzinie doby; PEAK - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w każdej godzinie szczytu 7:00 -22:00; Offpeak - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach doliny zapotrzebowania 0:00 - 7:00 i 22:00-24:00).
Giełda oferuje również uczestnikom RDN zgłaszanie i rozliczanie transakcji pozasesyjnych w oparciu o standardowe kontrakty notowane na sesji giełdowej RDN.

Rynek Dnia Następnego, podobnie jak pozostałe rynki na TGE zorganizowany jest w formie elektronicznego rynku giełdowego. Giełda oferuje kompleksową usługę, obejmującą zorganizowanie i prowadzenie notowań w ramach parkietu RDN, organizację rozliczeń transakcji zawartych na giełdzie, jak również transakcji pozagiełdowych zgłoszonych do rozliczenia i zgłoszenia do OSP przez Giełdę.

Obrót na RDN prowadzony jest z dokładnością do 0,01 zł/MWh. Minimalny wolumen w zleceniu wynosi 0,1 MWh. Notowania odbywają się codziennie, również w dni świąteczne. Sesja dla kontraktów godzinowych prowadzona jest w dwóch systemach notujących - w systemie kursu jednolitego (fixing) i systemie notowań ciągłych. Dla kontraktów blokowych sesja odbywa się wyłącznie w systemie notowań ciągłych.

Dla kogo przeznaczony jest RDN?

Rynek Dnia Następnego jest rynkiem fizycznym energii elektrycznej. Oznacza to, że w wyniku zawartych transakcji następuje fizyczny przepływ energii elektrycznej, dlatego rynek ten przeznaczony jest w szczególności dla:

 • Wytwórców energii elektrycznej
 • Sprzedawców energii elektrycznej (wydzielone po 1 lipca 2007 roku z dawnych spółek dystrybucyjnych podmioty handlujące energią - działające w oparciu o koncesję na obrót energią elektryczną)
 • Pozataryfowych odbiorców energii elektrycznej
 • Firmy hurtowego obrotu energią elektryczną
 • Domów Maklerskich i Towarowych Domów Maklerskich

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies