Rynek Praw Majątkowych Drukuj +

Rynek Praw Majątkowych (RPM) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE (PMOZE i POMOZE_A) funkcjonuje od 28 grudnia 2005 roku. Jest podstawą stworzonego w Polsce systemu wsparcia producentów z odnawialnych źródeł energii. Od 28 grudnia 2007 roku w ramach RPM uruchomiony został również obrót dodatkowymi dwoma rodzajami praw majątkowych (PMGM i PMEC) do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej z wysokosprawnej kogeneracji. Jego mechanizm powstał w oparciu o sprawdzone rozwiązania systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych. Udział w Rynku Praw Majątkowych pozwala wytwórcom energii elektrycznej z OZE i z Kogeneracji korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe, a przedsiębiorstwom energetycznym zobowiązanym do zakupu tych praw, wywiązać się z nałożonego na nich obowiązku. z dniem 21 czerwca 2010 roku Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu nowy instrument PMMET dla Praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

W związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne wprowadzającą z dniem 1 stycznia 2011 r. nowy rodzaj świadectw pochodzenia biogazu, będących potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do Rejestru Świadectw Pochodzenia nowego instrumentu o nazwie PMBG. Instrument wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2011.

Szczegółową informację na temat Rynku Praw Majątkowych i jego roli w całym systemie wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych można znaleźć poniżej:

Rynek Praw Majątkowych i system wsparcia OZE i Kogeneracji w Polsce >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies