Nowa IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. Drukuj +

Prezes URE  zatwierdził  nową  Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej  GAZ-SYSTEM S.A.


Prezes URE zatwierdził opracowaną  przez  Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Projekt instrukcji był wcześniej poddany konsultacjom z uczestnikami rynku. Nowy dokument wprowadza  istotne zmiany, które umożliwią liberalizację i rozwój polskiego rynku gazu oraz harmonizację  zasad funkcjonowania systemu ze standardami wypracowanymi przez europejskich operatorów sieci przesyłowych. Instrukcja wdraża operacyjne narzędzia do rozwoju giełdowego rynku gazu w Polsce oraz implementuje rozwiązania zawarte w III Pakiecie Energetycznym.

Zawieranie umów i kontraktowanie usług GAZ-SYSTEM S.A.

IRiESP wprowadza zmianę formy kontraktowania usług przesyłowych. Każdy podmiot korzystający z usług przesyłowych będzie zawierał z GAZ-SYSTEM S.A. tylko jedną umowę, która będzie miała charakter ramowy i będzie stanowiła podstawę do występowania do operatora z wnioskami o możliwość korzystania z wybranych przez klientów punktów wejścia lub wyjścia. Wzór umowy oraz odpowiednie formularze będą opublikowane na stronie internetowej GAZ–SYSTEM S.A.

Wirtualny punkt obrotu gazem

Instrukcja wprowadza również w systemie gazu wysokometanowego punkt wirtualny, czyli miejsce bez fizycznej lokalizacji w systemie przesyłowym, w którym następuje obrót paliwem gazowym. Daje to możliwość sprzedaży oraz zakupu paliwa gazowego już znajdującego się w sieci przesyłowej. Takie transakcje będą mogły być realizowane również na giełdzie gazu, która jest w fazie organizacji przez Towarową Giełdę Energii SA. Pozwoli to na kształtowanie cen   przy zachowaniu pełnej anonimowości transakcji w wyniku sprzedaży i zakupu  paliwa gazowego przez uczestników rynku, w tym odbiorców końcowych, po cenach rynkowych odpowiadających równowadze popytu i podaży. Zasady zawierania transakcji  będzie  określał Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.  po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wprowadzenie wirtualnego punktu wejścia/wyjścia otwiera drogę do stworzenia w Polsce giełdy gazu, ale także umożliwi przeprowadzanie transakcji zawieranych na rynku pozagiełdowym oraz transakcji prowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A. na rynku bilansującym.


Aukcyjny przydział przepustowości

GAZ-SYSTEM S.A. zaproponował w IRiESP mechanizmy aukcyjne, które pozwolą najbardziej efektywnie wykorzystać dostępne przepustowości. Są one oparte na rozwiązaniach przygotowanych przez Europejską Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu Ziemnego (ENTSOG) i odpowiadają rozwiązaniom ogólnie przyjętym w Europie oraz wytycznym Komisji Europejskiej.  


Rynek bilansujący

Nowa instrukcja zakłada funkcjonowanie rynku usług bilansujących, zapewniającego narzędzia do bilansowania systemu. Stronami transakcji na tym rynku będą użytkownicy systemu przesyłowego oraz GAZ-SYSTEM S.A. jako operator systemu przesyłowego (OSP).
W stosunku do dotychczasowych rozwiązań Instrukcja ogranicza ilość limitów niezbilansowania tylko do jednego dobowego limitu niezbilansowania. Podstawowym i jedynym okresem bilansowania jest doba gazowa, co oznacza że podmiot niezbilansowany musi się rozliczyć z operatorem po każdej dobie gazowej. IRiESP nie przewiduje już wyznaczania narastającej ilości niezbilansowania w trakcie miesiąca. Celem stworzenia rynku usług bilansujących jest zapewnienie narzędzi pozwalających GAZ-SYSTEM S.A. na zachowanie integralności systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu gazu z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych.

Porozumienia z operatorami OSD i OSM oraz obszary dystrybucyjne

Przyjęte w IRiESP rozwiązania spowodują znaczne uproszczenie funkcjonowania rynku gazu, w szczególności na połączeniach z systemami dystrybucyjnymi i magazynowymi. W celu uproszczenia zasad stworzono obszary dystrybucyjne, reprezentowane przez  jeden punkt wejścia i jeden punkt wyjścia dla całego obszaru  działania poszczególnych OSD.
W celu realizacji takich rozwiązań operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz magazynowania (OSM)  zawierają z GAZ-SYSTEM S.A. międzyoperatorską umowę przesyłową (MUP), która będzie obejmować zakres obecnie obowiązujących porozumień operatorskich oraz inne kwestie związane z przydziałem przepustowości. Zgodnie z zaproponowanymi zasadami, tylko OSD i OSM będą miały prawo zakupu przepustowości (mocy umownej) na połączeniu ich systemów z siecią przesyłową. Ta przepustowość zostanie udostępniona innym uczestnikom rynku w formie odpowiednich przydziałów zdolności w systemie przesyłowym oraz odpowiednich usług dystrybucji lub magazynowania paliwa gazowego.

Rozwiązania wprowadzone w nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zapewnią budowę i rozwój nowoczesnego, liberalnego rynku gazu w Polsce. Reorganizacja zasad funkcjonowania systemu przesyłowego ułatwi nowym spółkom obrotu zaistnienie na rynku, co z pewnością spowoduje wzrost konkurencji.

Do pobrania:

  • Prezentacja o nowej IRiESP (LINK)
  • Nowa IRiESP (LINK)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies